Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


II prioritetas

II prioritetas. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimo gerinimas

Siekiame gerinti mokinių pasiekimus, laiku gauti kokybišką pagalbą, kasdienės įvairiapusės mokinio asmenybės pažangos.

Uždavinio pavadinimas Priemonė Rodiklis
Siekti aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos, stiprinant tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą. Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo sistemos kūrimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos. Ne mažiau kaip 80 proc. tėvų, bendradarbiaujančių su mokykla.
Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, atsižvelgiant į individualius jo poreikius, gebėjimus, teikiant savalaikę, kokybišką mokymosi ir socialinę pagalbą. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, komunikavimo gimtąja kalba raiškos ugdymas, asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas, savalaikės mokymosi ir socialinės pagalbos teikimas. 100 procentų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pažangumas, atitinkantis bendrųjų programų reikalavimus, savalaikis ugdymo ir adaptacijos problemų sprendimas ugdymo įstaigose. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai atitinka arba yra aukštesni už Lietuvos vidurkį.
Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir veiksmingą švietimo pagalbos teikimą. Atsakingo mokinių mokymosi požiūrio formavimas, savivaldaus mokymosi organizavimas. 100 procentų miesto bendrojo ugdymo mokyklų stebi ir analizuoja savo įstaigos mokinių individualią pažangą ir teikia savalaikę švietimo pagalbą. 75 procentai Alytaus miesto mokytojų taiko savivaldaus mokymosi organizavimo metodiką.
Suteikti mokytojams priemonių (įrankių) ir įgūdžių, kad jie, naudodamiesi tyrinėjimu grįstu mokymu, galėtų mokyti programavimo STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykuose. Alytaus Šaltinių progimnazijos dalyvavimas tarptautiniame projekte „Informacinio mąstymo  ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, Teaching ICT with inquiry (TIWI). Progimnazija kartu su mokytojais iš Kipro, Prancūzijos, Lietuvos ir Ispanijos dalyvaus TIWI įgyvendinimo bandyme iki 2020 m. rugsėjo mėn., vykdys projekto veiklas bei informuos projekto komandą apie gautus rezultatus.
Didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis ir matematika ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas. Kryptingai organizuojama mokinių tiriamoji veikla. Ne mažiau nei vienas ketvirtadalis gamtos mokslų dalykams skiriamo laiko vykdoma Gamtos mokslų laboratorijose ar kitose palankiose tyrinėjimams aplinkose.
Siekti aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos, atliepiant į kiekvieno mokinio poreikius. Klasės gabiems mokiniams formavimas, konsultacijų centras, mentorystės programa, Alytaus chemikų mokyklos, Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos veikla, mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje suformuota 1 klasė gabiems mokiniams; Alytaus chemikų mokyklą baigusių mokinių skaičius – 30; Alytaus ekonomikos ir verslo akademiją baigusių mokinių skaičius – 30; mokymosi pažangumas – 100 proc., PUPP, egzaminų rezultatai atitinka arba yra aukštesni už Lietuvos vidurkį.
Alytaus Putinų gimnazijoje įgyvendinama tęstinė Kūrybiškumo ugdymo programa, KTU klasės modelis, Jaunųjų šaulių ugdymo programa; tęsiamas  bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto ir biotechnologijų bendrove „Thermo Fisher Scientific“, „Meškėnų laboratorija“ , VŠĮ „Lietuvos Junior Achievement“ , Dofe programoje siekiama aukso ženkliuko; veikia Socialinio verslumo mokykla, stiprinama išorinių aplinkų panauda. Mokinių įtrauktis. European Schoolnet Academy „TeachUP“ kursų modulio medžiagos adaptavimas Alytaus Putinų gimnazijoje.
Siekti teigiamos kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų, sudarant sąlygas skirtingus gebėjimus turinčių mokinių saviraiškai ir patirtims plėsti. Mokinių STEAM kompetencijų ugdymas: VGTU klasės grupių skirtingoms mokslų sritims formavimas, dalyvavimas „Ateities inžinerijos“ projekte, bendradarbiavimas su KTU informatikos ir matematikos srityse, gamtamokslinių ekspedicijų organizavimas, ugdymo turinio inovacijų diegimas, STEAM ir integralaus ugdymo veiklų organizavimo tobulinimas, dalyvaujant Europos švietimo ministerijų tinklo European Schoolnet Europos mokyklų STEM ženklo projekte STEM SCHOOL LABEL. 70 proc. Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinių dalyvauja STEAM kompetencijų ugdyme: suformuotos 3 VGTU klasės grupės, „Ateities inžinerijos“ komanda, KTU mokinių grupė, gamtamokslinės ekspedicijos ir integruotų modulių (biologijos, geografijos, ekonomikos, lietuvių kalbos) tiriamoji grupė.
Bendradarbiavimas su Alytaus miesto progimnazijomis „Pabūk gimnazistu!“ Bendradarbiavimas STEM srityje su Alytaus miesto ir Lietuvos švietimo įstaigomis ir socialiniais partneriais. Respublikinis STEM renginys mokiniams ir mokytojams „STE(A)M iššūkis 2020“. Bendradarbiavimo iniciatyvų skaičius – 5. Mokinių skaičius – 200.
Šv. Benedikto gimnazijoje veikia Jaunųjų matematikų mokykla; VGTU klasė; Namų darbų klubas; Visos dienos mokykla. Mokinių skaičius – 110.
Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį. Švietimo įstaigose aptariama mieste numatyta tobulintina veiklos sritis – kiekvieno vaiko įvairiapusė asmenybės ūgtis kiekvienoje pamokoje, veikloje – konkretinami mokymosi tikslai, susidaromas veiksmų planas. Visos švietimo įstaigų turi priemones kiekvieno vaiko ugdymo pažangai matuoti, konkretiems mokymosi tikslams siekti. Miesto metodiniuose būreliuose 1,2 kartus per metus aptariamos stebėtos veiklos, diskutuojama apie kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimo įtaką pamokos tobulinimui. Bent 60 procentų mokytojų įstaigose dalyvauja grįžtamojo ryšio teikimo praktikoje.
Kolegialaus grįžtamojo ryšio stiprinimas švietimo įstaigose. 1,2 kartus per metus švietimo įstaigų vadovai sutelkiami pasidalinti kolegialaus ryšio gerąja praktika. Stiprėja mokytojų kolegialus bendradarbiavimas: mokytojai geba profesionaliai teikti grįžtamąjį ryšį kolegai, priimti patarimus, kritiką, gautą grįžtamąjį ryšį panaudoja ugdydami mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
Atsakingo mokinių mokymosi požiūrio formavimas, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 100 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų įvaldę bent 2-4 mokėjimo mokytis strategijas, ugdo bendruomenės atsakingo mokymosi požiūrį.
Dalykinių olimpiadų, konkursų organizavimas. Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą 2019-2020 m. m. grafiką suorganizuota 100 proc. olimpiadų, konkursų.
Alytaus miesto savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių Metodinės dienos 2020-02- 18 organizavimas. Metų mokymosi temos „Kiekvieno mokinio pažangos matavimas pamokoje. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“ aptarimas – pasidalijimas ugdymo patirtimi, mokymasis kartu miesto dalykų mokytojų metodiniuose būreliuose.
Mokytojų, mokinių, tėvų bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant gerinti mokinių pasiekimus. Glaudesnio tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo skatinimas vaikų ugdymo procese. Atvirų durų dienos, trišalių individualių pokalbių (mokinys–tėvai–mokytojas) organizavimas visose švietimo įstaigose.
Švietimo įstaigose lyderių telkimas kaitos proceso tvarumo ir pokyčių valdymo sinergijai užtikrinti. Įgyvendinama visų švietimo lygmenų lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra, užtikrinamas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio įgyvendinimas mieste, mokinių mokymosi sėkmė ir tvaris švietimo kaitos procesas.
Siekti veiksmingo ugdymo proceso ir vaikų pažangos ugdymo turinį taikant skirtingiems vaikų gebėjimų lygiams. Vykdomas ugdymo turinio ir veiklų diferencijavimas atsižvelgiant į vaiko galimybes. Identifikuojami gabesni vaikai skiriant jiems individualias užduotis. Rengiamos individualios programos. Vykdomas tėvų ir pedagogų abipusis keitimasis informacija. 100 procentų vaikų pasiekimų vertinimas siekiant kiekvieno vaiko, mokinio asmeninės pažangos. 100 procentų užtikrinta švietimo pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.
Ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, verslią, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant inovatyvią ugdymosi aplinką. Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos dalyvavimo Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projekte. 100 procentų per dvejus mokslo metus įgyvendintas Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos veiklos tobulinimo planas.
Siekiant ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo kokybės, analizuoti mokinių pažangą ir pasiekimus, organizuoti veiklas, skirtas mokinių pasiekimams gerinti. Vykdoma mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsena; įgyvendinamas kolegialus grįžtamasis ryšys, bendradarbiaujama su Alytaus miesto lopšeliais-darželiais; dalijamasi gerąja patirtimi. 100 procentų ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgyvendinamas ugdymo turinio planavimo ir vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.
Padėti mokykloms sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės. Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis ir veiksmingos švietimo pagalbos įgyvendinimas (kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimo). 100 procentų teikiamos Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos švietimo pagalbos specialistų konsultacijos pagal įstaigų poreikį. PPT dalyvavimas Alytaus miesto švietimo įstaigų bendrose veiklose, skirtose mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui. Švietimo pagalbos specialistų metodiniai būreliai kas mėnesį dalijasi gerąja patirtimi, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
Organizuoti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4 ir 6 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų sesijas, analizuoti rezultatus ir, remiantis duomenimis, įgyvendinti veiklas, skirtas mokinių pasiekimams gerinti. Pasitarimų dėl 2, 4 ir 6 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatų gerinimo kartu su švietimo įstaigų vadovais, Pedagogine psichologine tarnyba, bendrojo ugdymo mokyklų mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių nariais organizavimas. Remiantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatų duomenimis ne mažiau kaip viename mokyklų vadovų pasitarime, 100 proc. dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimuose išanalizuoti rezultatai ir numatomos priemonės jų gerinimui.
100 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų išanalizavusios ir aptarusios 2, 4 ir 6 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų rezultatus ir numačiusios priemones rezultatų gerinimui.
Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės ir Respublikos švietimo įstaigų bendradarbiavimą, telkiant švietimo lyderius. Tęstinė Respublikinė konferencija „Noriu į mokyklą“. Dalyvių skaičius – 480.

Daugiau informacijos 2020 metų švietimo prioritetai, tikslai ir uždaviniai

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-17