Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


I prioritetas

I prioritetas. Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams

Uždavinio pavadinimas Priemonė Rodiklis
Pagerinti  ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį Eduten Playground platformos panaudojimas matematinių gebėjimų gerinimui Matematiniai gebėjimai  Senamiesčio pradinės mokyklos 2 ir 3 klasių mokinių pagerės 25 %.  Sumažės atotrūkis tarp klasės mokinių pasiekimų
Skirtingų pamokos metodų, įgalinančių visus mokinius, taikymas Sumažėja skirtumas tarp mažiausio Dzūkijos mokyklos klasės metinio įvertinimo vidurkio ir didžiausio klasės metinio įvertinimo vidurkio nuo 2,70 iki 2,50
Mokytojų, mokinių, tėvų bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant gerinti mokinių pasiekimus     Mokinių, dalyvavusių nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau NMMP), pasiekimų rezultatų vidurkis ne žemesnis už Lietuvos vidurkį. Trišalių individualių pokalbių (mokinys–tėvai–mokytojas) organizavimas visose švietimo įstaigose
Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo sistemos kūrimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos     Ne mažiau 80 proc. tėvų, bendradarbiaujančių su mokykla 
Atsakingo mokinių mokymosi požiūrio formavimas, savivaldaus mokymosi organizavimas    
 
100 procentų miesto bendrojo ugdymo mokyklų stebi ir analizuoja  savo įstaigos mokinių  individualią pažangą ir teikia savalaikę  švietimo pagalbą.
75 procentai Alytaus miesto mokytojų taiko savivaldaus mokymosi organizavimo metodiką
Skaitymo projektų vykdymas gerinant mokinių skaitymo gebėjimus     Dainavos progimnazijos dalyvavimas tarptautiniame  Erasmus+ projekte  "Efektyvios mokinių skaitymo skatinimo strategijos", kurio metu numatyti 2 tarptautiniai susitikimai; Suorganizuoti festivalį "Vaikų literatūros sūpynės" Alytaus miesto pradinių  ir progimnazijų klasių mokiniams.
Švietimo įstaigose aptariama mieste numatyta tobulintina veiklos sritis – kiekvieno vaiko įvairiapusė asmenybės ūgtis kiekvienoje pamokoje, veikloje – konkretinami mokymosi tikslai, susidaromas veiksmų planas.     Visos švietimo įstaigų turi priemones kiekvieno vaiko ugdymo pažangai matuoti, konkretiems mokymosi tikslams siekti. Miesto metodiniuose būreliuose 1, 2 kartus per metus aptariamos gerosios praktikos taikomos kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangai, motyvacijai skatinti. 
Bent 76 procentų mokytojų įstaigose dalyvauja grįžtamojo ryšio teikimo praktikoje.
Kolegialaus grįžtamojo ryšio stiprinimas švietimo įstaigose.     1, 2 kartus per metus švietimo įstaigų vadovai  sutelkiami pasidalinti  kolegialaus ryšio gerąja praktika. Stiprėja mokytojų kolegialus bendradarbiavimas: mokytojai geba profesionaliai teikti grįžtamąjį ryšį kolegai, priimti patarimus, kritiką, gautą grįžtamąjį ryšį panaudoja ugdydami mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 
Atsakingo mokinių mokymosi požiūrio formavimas, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.      100 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų įvaldę bent 2-4 mokėjimo mokytis strategijas, ugdo bendruomenės atsakingo mokymosi požiūrį. 
Dalykinių olimpiadų, konkursų organizavimas.     Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą 2020-2021 m. m.  grafiką suorganizuota 100 proc. olimpiadų, konkursų. 
Savivaldaus mokymo(si) skatinimas ir kompleksiško tikrovės 
reikškinių pažinimo pritaikymas mokinių gebėjimų ugdymui(si)    
 
Šaltinių progimnazijos mokinių atlikti NMPP testai vidutiniškai surenka po 66 taškus. 90 proc. mokinių fiksuoja ir analizuoja savo pažangą
Kokybiško švietimo ir asmeninės kiekvieno mokinio pažangos užtikrinimas didinat visos dienos mokyklos paslaugų efektyvumą, mokinių konsultavimo veiklas, aktyviau bendradarbiaujant su mokinių tėvais   Vidzgirio progimnazijos 100 % mokinių analizuoja savo pasiekimus,  pasiekimų analizė bei tinkamo grįžtamojo ryšio užtikrinimas didina mokinių mokymosi motyvaciją bei mokėjimo mokytis kompetencijas, ne mažiau 90 procentų mokinių dalyvauja  konsultavimo veiklose
Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus     Novatoriško verslumo ugdymo programos temos ir kūrybinės užduotys Likiškėlių progimnazijoje integruojamos į bendrąsias programas ir sudaro iki 20 procentų ugdymo turinio dalies. 100% 1-2 kl. ir 5-6 kl. mokinių įgis finansinio raštingumo bei  ekonomikos ir verslumo kompetencijas. 100 % pradinių ir 5-6 klasių mokinių dalyvauja Novatoriško verslumo ugdymo programoje
Ugdymo metodų, skirtų mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo,  iniciatyvumo ir verslumo  kompetencijų ugdymui, aktyvinimas STEAM (santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (angl. technology),  inžinerijos (angl. Engineering), meno / dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis)  ir kitų dalykų pamokose     Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje gerėja STEAM mokomųjų dalykų pasiekimai – valstybinių egzaminų vidurkis yra ne mažesnis kaip 58 balai
Stiprinti savivaldų ugdymą Putinų gimnazijoje Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos rodiklis ne žemesnis nei 3 (iš 0-4 vertės).100 proc. mokytojų taiko savivaldaus mokymosi organizavimo metodiką
Labiau individualizuoti ugdymą,  integruojant skaitmenines   priemones   ir atliepti individualius besimokančiųjų poreikius,  galimybes     Standartizuoti matematikos  VBE įsivertinimo rodiklis Putinų gimnazijos mokinių  pakyla 0,3
Mokytis padedantis  vertinimas    Pasiekimų vertinimas Putinų gimnazijos mokiniams aiškus, mokiniai mokomi pamatuoti asmeninę  pažangą įvertis ne žemesnis nei 3,0 (iš 0-4 vertės)
STEAM (santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (angl. technology),  inžinerijos (angl. Engineering), meno / dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis)  ir inžinierinis  ugdymas     Bendras Putinų gimnazijos I-IV klasių mokinių pažangumas didėja  lyginant su ankstesniais metais  kyla 0,3. Mokinių, dalyvaujančių STEAM įtrauktis didesnė nei 55 proc. nuo besimokančiųjų, eTwinning ir kt. projektai. 90 proc. įgyvendintos partnerystės su KTU iniciatyvos
Individualizuotos mokymo(si) pagalbos sistemos tobulinimas atotrūkiui sumažinti     Jotvingių gimnazijos mokinių dalis, įtrauktų į individualizuotas konsultacijas - 100 proc.
Gamtamokslinio, matematinio raštingumo ir skaitymo kompetencijų ugdymas, mokymosi rezultatų gerinimui     Jotvingių gimnazijoje papildomų dalykinių konsultacijų skaičius - 18 val. /sav. Mokinių dalis, įtrauktų į kompetencijų ugdymo veiklas - 70 proc.
Inovacijomis grįstas ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas. Vykdomas vaikų pasiekimų vertinimas siekiant aukštesnės kiekvieno vaiko individualios pažangos     Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ trys peadagogai dalyvauja projekte „Inovacijos vaikų darželyje“.  100% vaikų dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje „Augu sveikas ir stiprus“. Vaikų tėvai dalyvauja vaikų pažangos ir pasiekimų vertinime.
STEAM metodikos – patyriminio ugdymo, apjungiančio mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese  
 
Ne mažiau nei vienas ketvirtadalis ugdomojo proceso vykdoma kitose palankiose tyrinėjimams lauko aplinkose.
Per metus įrengta bent 1 moderni ugdymo(si) aplinka
Nuosekliai planuoti ir įgyvendinti inovacijomis grįstą priešmokyklinį ugdymą     Ne mažiau nei 60 proc. priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdomas inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas, kuriame naudojamas projektinis metodas
Alytaus jaunimo centre įgyvendinama Asmenybės ugdymo ir finansinio raštingumo (AFLATOUN) programa. Dalyvauja 200 vaikų.
Reguliarus refleksijų planavimas ir vykdymas  su vaiku apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą. Reguliarus  vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimų bei pažango aptarimas su tėvais (globėjais / rūpintojais)     Dailės mokykloje įvykdytų refleksijų per mokslo metus su vaiku apie ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą skaičius 3. Aptarimų su tėvais apie vaiko ugdymąsi skaičius ne mažiau kaip 2 per mokslo metus.
Švietimo įstaigose lyderių telkimas kaitos proceso tvarumo ir pokyčių valdymo sinergijai užtikrinti.     Įgyvendinama visų švietimo lygmenų lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra, užtikrinamas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio įgyvendinimas mieste, mokinių mokymosi sėkmė ir  tvarus švietimo kaitos procesas.
Pasitarimų dėl  4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatų gerinimo kartu su švietimo įstaigų vadovais, Pedagogine psichologine tarnyba, bendrojo ugdymo mokyklų mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių nariais organizavimas. Remiantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatų duomenimis ne mažiau kaip viename mokyklų vadovų pasitarime, 100 proc. dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimuose išanalizuoti rezultatai ir numatomos priemonės jų gerinimui.
100 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų išanalizavusios ir aptarusios 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų rezultatus ir numačiusios priemones rezultatų gerinimui.
Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų nuostatų įgyvendinimas     Vienam mokytojui tenka vidutiniškai ne mažiau nei 13 mokinių
Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui
Savalaikės ir kokybiškos švietimo pagalbos teikimas. Specialistų pagalba teikiama visiems (100% ) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
Pamokų „Aš-Tu-Mes“ organizavimas, mokinių socialinių įgūdžių ir geranoriškų tarpusavio santykių ugdymo veiklos Senamiesčio pradinėje mokykloje kiekvienoje klasėje per metus vyksta ne mažiau kaip 34 pamokos
Saugios, pasitikėjimu grįstos, aplinkos mokinimas kūrimas Mokinių, dalyvaujančių socialinio emocinio ugdymo  programose -100 proc. Socialinio emcinio ugdymo pamokos kiekvienoje klasėje -vieną kartą per savaitę. Mokinių, per 2 mėnesius nepatyrusių patyčių, dalis - 82 proc. Visose mokyklose veikia Patyčių dėžutės
Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas ir mokinių įtrauktis 90 proc. mokinių pasinaudoja neformaliojo vaikų švietimo galimybe Alytaus mieste ir/arba mokykloje. 76 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, dalyvauja neformaliajame vaikų švietime
Sukurta palanki, motyvuojanti, skatinanti mąstyti ir kurti ugdymo aplinka 

Dainavos progimnazijos mokytojų dalyvavimas Erasmus+ projekte "Laimingi mokiniai - laiminga šalis".  3 mokytojai tobulina savo teorinius bei praktinius įgūdžius tarptautiniuose mokymuose ir dalijasi savo patirtimi su visa mokyklos bendruomene, įgyvendinamas pozityvaus švietimo modelis. Dalyvavimas Erasmus + projekte "Boosting tRansition from primary to secondary Innovation by DevelopinG new Educational methods and tools - B.R.I.D.G.E.", kuriame dėmesys kreipiamas į sklandų mokinių perėjimą iš pradinės mokyklos pakopos į pagrindinę mokyklą. Įvykę 3 mobilumai. Dainavos progimnazijoje įgyvendinamas projektas "Valgyk protingai".

Sukurta saugi socialinė emocinė  ugdymosi aplinka   Alytaus Putinų gimnazijoje įgyvendinamos SEU , LIONS QUES, BRIDGE programos , parengtas ir patvirtintas SEU ir Lions Quest programos algoritmas, į  veiklas   įtraukiama  75 proc. bendruomenės, parengta 16 mokytojų konsultantų 
Pritaikomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, vaikų tėvų lūkesčius 100 proc. vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas pritaikytos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programos, teikiama savalaikė švietimo pagalba (logopedo, mokytojo padėjėjo pagalba, kt. specialistų); ne mažiau kaip 2 kartus per metus aptariama pagalbos pažanga ir patiriami sunkumai.
100% mokytojų yra išklausę ne mažiau kaip 60 valandų specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus
Sveikatos stiprinimas vykdant įvairias veiklas, dalyvaujant ilgalaikiuose projektuose ,,Mokomės gyventi sveikai ir laimingai", ,,Būk aktyvus –būsi sveikas", „Sveikatiada" 95 % mokinių tris kartus per savaitę dalyvauja fizinio aktyvumo veiklose
Gerinama vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybė ir įvairovė, didinama švietimo įtrauktis  Muzikos mokykloje sustiprintas dėmesys mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, muzikiniam ugdymui -įtraukta 10 specialiųjų poreikių turinčių mokinių.
Mokytojų, keliančių kvalifikaciją nuotolinio ugdymo srityje, didinat prieinamumą kiekvienam vaikui, dalis 100 proc.
Taikomos mokesčio lengvatos  už ugdymą Alytaus jaunimo centre Socialiai remtinų, gausių šeimų ir senjorų kortelių turėtojų skaičius  45
Pedagoginėje psicholiginėje tarnyboje teikiama pedagoginė psichologinė ir kita švietimo pagalba vaikams, jų tėvams (globėjams), mokytojams dėl vaikų problemų, informuojama/konsultuojama ugdymosi, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais                                                        Pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo pagalbą dėl vaiko problemų gaunančių, informuojamų/konsultuojamų ugdymosi, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais vaikų, tėvų (globėjų) bei mokytojų skaičius - 93 proc.   nuo visų besikreipiančių
Kvalifikacijos tobulinimo ir kitos švietimo veiklos priemonės pagal Alytaus miesto švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelį,  Plėtojamas ugdymo įstaigų bendruomenių ir visuomenės švietimas vaiko raidos, psichologijos, specialiosios pedagogikos, psichologinių problemų prevencijos, įtraukiojo ugdymo klausimais, įgyvendinant prevencines programas Pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos ir įgyvendintos 2 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, suorganizuota Metodinė miesto pedagogų diena, konsultacijos metodinių būrelių nariams, seminarai, mokymai, gerosios patirties renginiai, ir kt.

Vykdomas Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programos projektas Nr. LT-PL-4R-296 “Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ (Pedagoginė psichologinė tarnyba – partneris)

Parengtas leidinys apie paslaugas ir pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, skirtas Alytaus miesto ir Lenkijos Gižycko miesto gyventojams. Leidinio informacija pasinaudos 80 proc. Alytaus miesto švietimo įstaigų mokinių tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalią

Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai  reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių  integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui

Lankstaus ugdymo proceso organizavimas, tenkinat individualius mokinių, grįžusių iš užsienio, poreikius bei tėvų lūkesčius

Lankstūs ugdymo planai, tenkinantys individualius mokinių, grįžusių iš užsienio, poreikius - 100 proc. mokinių.   Individualios lietuvių kalbos pamokos – nuo 1 iki 4 val. per savaitę (pagal poreikį);
100 proc. mokinių, grįžusių/atvykusių iš užsienio, teikiama specialistų pagalba pagal sudarytą individualų švietimo pagalbos planą

„Lietuvybės centro" veikla Likiškėlių progimnazijoje

100 proc. grįžusių/atvykusių iš užsienio mokinių  dalyvauja „Lietuvybės centro" veiklose.

Tarptautinio bakalaureato (MYP ir  DP) programų įgyvendinimas Šv. Benedikto gimnazijoje    

Tenkinti pageidaujančių mokytis poreikius ne mažiau 90 proc.

Sukuriama emociškai palanki, motyvuojanti aplinka grįžusių iš emigracijos Lietuvos piliečių ar atvykusių užsieniečių vaikams, pagal poreikį pritaikomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos  

100 proc. vaikų gauna reikiamą švietimo pagalbą, siekiant sėkmingos integracijos

Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų

Kūrybinio mąstymo ir inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimas Senamiesčio pradinėje mokykloje    

Per metus įgyvendinti ne mažiau kaip 2 teminiai projektai kiekvienoje klasėje. Gamtamokslinėmis priemonėmis pasinaudojusių pradinių klasių mokytojų procentas – 100%. Suorganizuotame renginyje „Mažasis mokslininkas“ pristatytų darbų skaičius – 24

Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos programos įgyvendinimas Dzūkijos mokykloje    

Mokinių, besimokančių inžinerijos dalyko, dalis -75 proc. Mokinių, atliekančių projektinius, kūrybinius, tiriamuosius darbus, bendradarbiaujant su Alytaus profesinio rengimo centru — 100 proc. Neformaliojo švietimo užsiėmimų, skirtų programai įgyvendinti, skaičius -11

Profesijos patarėjos veikos tobulinimas  

Profesijos patarėjos individualūs susitikimai su mokiniais – kiekvienai 5-10 klasei po 2 užsiėmimus per metus. Karjeros ugdymui išvykos, susitikimai su įdomiais žmonėmis – kiekviena klasė ne mažiau 1 diena

Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų diegimas Likiškėlių progimnazijoje    

Novatoriško verslumo ugdymo programos elementai integruojami į bendrąsias ugdymo programas ir sudaro iki 20 procentų ugdymo turinio dalies. Veikia 2 mokinių mažosios bendrovės. 100% 1-2 kl. mokinių dalyvauja finansinio raštingumo programoje. 100% 5-6 kl. mokinių dalyvauja ekonomikos ir verslumo programoje „Tai mano verslas“

Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje vykdoma pagilinta STEAM mokomųjų dalykų programa. KTU atviros klasės renginiai.     

Abiturientų, pasirinkusių STEAM studijų kryptį, procentas –  ne mažiau kaip 26. Gerėja STEAM mokomųjų dalykų pasiekimai – valstybinių egzaminų vidurkis yra ne mažesnis  kaip 58 balai

Kryptinga Jaunųjų chemikų mokyklos ir Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos veikla    

Nemažėjantis Jaunųjų chemikų  mokyklą ir Alytaus ekonomikos ir verslo  akademiją baigusiųjų skaičius.
 Abiturientų, pasirinkusių inžinerinę studijų kryptį, procentas –  ne mažiau kaip 26

Sistemingas mokinių asmeninės pažangos bei karjeros
 projektavimo modelio plėtojimas gimnazijose    

Rodiklis „Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“ siekia ne mažiau kaip 2.7 balo

Kultūrinių ir kūrybinių jaunuolių kompetencijų stiprinimas Putinų gimnazijoje     

100 proc. išnaudotos kultūros paso lėšos, tęsiamas bendradarbiavimas su Kūrybingumo mokykla, Lietuvos nacionaliniu dramos teatru.

Kryptinga Inžinierinių technologijų akademijos (ITA)veikla, inžinierinių socialinių kompetencijų  ugdymas Putinų gimnazijoje, mokymosi patrauklumo didinimas  

ITA lankančių mokinių skaičius didėja 10 proc; suformuotos dvi Kauno technologijų universiteto programų kryptys, atnaujintas turinys 1- 3 moduliais; Socialinio verslumo mokyklos veiklos įvairiapusiškumo stiprinimas, mokinių įtrauktis padidėja 35 proc.

Vilnius Tech klasių formavimas gamtamokslinių ir inžinerinių kompetencijų ugdymas     

Jotvingių gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius – 45: fizikos srityje – 15; biochemijos srityje – 15; automechanikos srityje - 15 

Erasmus + programos KA229 veiksmo projekto "Code Your Future" įgyvendinimas    

Jotvingių gimnazijos besimokančių mokinių-dalyvių skaičius - 30

STEAM proveržio strategijos įgyvendinimas Jotvingių gimnazijoje    

Mokinių dalis, įtraukta į STEAM ugdymo veiklas - 100 proc.

Bendradarbiavimas  su regioniniu karjeros centru "Karjeras"    

100 proc. suteiktos karjeros planavimo konsultacijos II gimnazijos klasių mokiniams. 90 proc. mokinių, kurie įgijo vidurinį išsilavinimą, žino tolimesnės veiklos pasirinkimo kryptis

Alytaus jaunimo centre vykdančių STEAM krypčių neformaliojo švietimo programų patrauklumo didinimas    

45 ugdytiniai lankantys žurnalistų, braižomosios grafikos ir kompozicijos, projektavimo programos Auto CAD mokymų kursus

Bendradarbiavimo bei grįžtamojo ryšio švietimo įstaigose užtikrinimas.Nuolatinis mokytojų ir kitų darbuotojų kvalfikacijos tobulinimas    

Visiems mokytojams sukurtos mobilaus darbo galimybės. 100% mokytojų pagerės nuotolinio darbo įgūdžiai

Veiklų, supažindinančių vaikus su įvairiomis profesijomis bei joms reikalingomis kompetencijomis, organizavimas    

100 proc. lopšelių-darželių ir mokyklų - darželių vaikų dalyvauja edukacinėse veiklose

Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmens gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais

Pedagogų asmeninio meistriškumo augimo ir efektyvaus bendradarbiavimo skatinimas

100% mokyklos pedagogų dalyvaus 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Pamokos studijos metodą taiko 75% Senamiesčio pradinės mokyklos pedagogų. Aukštesnę kalifikacinę kategoriją  įgijo ne mažiau kaip vienas pedagogas

Pagalba jaunam mokytojui

Naujai pradėjusių dirbti mokytojų, gaunančių mentoriaus pagalbą, dalis - 100 proc.

Gerinamas  mokytojų pasirengimas  ir lyderystė   dirbti skaitmeninėje erdvėje, stiprinami gebėjimai  priimti tinkamus technologinius sprendimus  bei kurti kokybišką skaitmeninį turinį.

Mokytojų, gilinusių  IKT kompetenciją, išklausytų mokymų  valandų skaičius (16 val. vienam mokytojui). 60proc. mokytojų jaučiasi gerai pasirengę naudotis skaitmeniniais įrankiais ,35 proc. geba kurti kokybišką skaitmeninį ugdymo turinį. 26 proc. mokytojų pasirengę  konsultuoti  dirbant su  skaitmeninėmis priemonėmis.

Mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas dirbant pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas

10 proc. Putinų gimnazijos mokytojų dalyvauja projektiniame  atnaujinto ugdymo turinio išbandyme

Užsienio (anglų) kalbos įgūdžių tobulinimo kursai mokytojams

10 proc. mokytojų (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) tobulina užsienio kalbos žinias

Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą

Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus 

Bent 5 Alytaus miesto švietimo įstaigose dirbantys mokytojai per metus studijuoja ir/ar įgyja  magistro ar papildomo dalyko  studijų kvalifikaciją   

Sudaryti sąlygas studijuojantiems pedagogiką studentams atlikti praktiką miesto švietimo įstaigose

2-5  pedagogiką studijuojantys studentai atlieka praktiką miesto mokyklose

Sistemingai informuoti visuomenę apie geriausius mokytojus, aukštus mokytojų   darbo pasiekimus, viešoje erdvėje daugiau kalbėti apie mokytojo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje

Visuomenės pasitikėjimas švietimu 80 proc.

Motyvuojančios mokytojo darbo aplinkos užtikrinimas

100 proc. veikia mokytojų motyvavimo sistemą

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-19