Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-400 2019-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T-400

 

INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja subjektų, kurie turi teisę išsinuomoti Alytaus pramonės parko žemės sklypą (-us) ir nori investuoti jame (juose) (toliau – investuotojai), atrankos kriterijus, žemės sklypų nuomos Alytaus pramonės parke, investicijų sutarčių sudarymo, atnaujinimo, pratęsimo tvarką, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės reikalavimus, paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarką, teikiamas lengvatas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pramonės parkas  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentuose numatyta teritorija, skirta daugiau kaip vienam investicijų projektui įgyvendinti, kurioje už pramonės parko veiklos organizavimą atsakingas pramonės parko operatorius.

2.2. Žemės sutvarkymo darbai – Alytaus pramonės parke esančio žemės sklypo sutvarkymo darbai: žemės sklype esančių medžių, krūmų, jų šaknų šalinimo ir išvežimo, žemės sklype esančių durpių iškasimo, papildomo grunto atvežimo ir žemės paviršiaus sutankinimo, žemės sklypo sausinimo darbai.

3. Alytaus pramonės parko žemės sklypas (-ai) (toliau – žemės sklypas) išnuomojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir aprašu.

4. Žemės sklypą Alytaus pramonės parke išsinuomoti ir investuoti jame turi teisę Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pasirašo investicijų sutartį su Alytaus miesto savivaldybe (toliau – savivaldybė).

5. Prioritetinės veiklos rūšys. Alytaus pramonės parke teikiama pirmenybė inžinerinei ir maisto pramonei.

 

II SKYRIUS

INVESTUOTOJŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

 

6. Pareiškėjai, pageidaujantys ir pagal aprašą turintys teisę išsinuomoti žemės sklypus, savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

6.1. prašymą išnuomoti žemės sklypą (-us), kuriame (-iuose) turi būti nurodytas pageidaujamas žemės sklypo (-ų) nuomos terminas ir tikslai, dėl kurių prašoma ne aukciono būdu išnuomoti žemės sklypą (-us), trumpas planuojamos vykdyti žemės sklype (-uose) veiklos aprašymas;

6.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba juridinio asmens registravimo dokumento kopiją;

6.3. investicijų finansavimo dydį patvirtinančius dokumentus, kaip projekto įgyvendinimo garantiją (per 2 mėn. po Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pritarti investicijų sutarties pasirašymui).

7. Vertinimo/atrankos kriterijai:

7.1. investicijų dydis – ne mažiau kaip 500 000 eurų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą  (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą);

7.2. naujos darbo vietos (naujai įmonei) arba darbo vietų pokytis (mieste jau veikiančiai įmonei) – ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą (įsipareigotų ir sukurtų darbo vietų skaičius turi būti išlaikytas, kol taikomos žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos);

7.3. vidutinis darbo užmokestis – ne mažesnis nei atitinkamo sektoriaus Lietuvos Respublikos vidurkis;

7.4. tiesioginės užsienio investicijos;

7.5. prioritetinės veiklos rūšys;

7.6. veiklos pradžia – ne vėliau nei per 36 mėn. nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos.

8. Vertinimas komisijoje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistai pagal investuotojo poreikį pateikia konkretų pasiūlymą išsinuomoti žemės sklypą (-us). Investuotojas pateikia prašymą išnuomoti atitinkamą žemės sklypą (-us) Alytaus pramonės parke. Prašyme turi būti pateikta informacija apie įmonės/fizinio asmens planuojamą vykdyti veiklą, planuojamas investicijas ir kiek planuojama sukurti naujų darbo vietų numatytame žemės sklype (-uose). Jeigu investuotojas atitinka bent 3 iš 6 vertinimo/atrankos kriterijus (7.2. kriterijus privalomas), jo prašymas pateikiamas vertinti Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Atsižvelgiant į Ekonominės plėtros programos komisijos pastabas  rengiami tarybos sprendimai ir investicijų bei žemės nuomos sutarties projektai Alytaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti.

 

III SKYRIUS

INVESTICIJŲ, ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS, PRATĘSIMAS AR NUTRAUKIMAS

 

9. Investicijų sutarčių sudarymas. Investicijų sutartis turi būti pasirašyta per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos sprendimo dėl pritarimo investicijų ir žemės nuomos sutartims priėmimo dienos, investuotojui pateikus investicijų finansavimo dydį patvirtinančius dokumentus. Jei per šį terminą investuotojas nepateikia projekto finansavimą patvirtinančių dokumentų ir investicijų sutartis nepasirašoma dėl asmens, pateikusio paraišką, kaltės, žemės sklypas jam neišnuomojamas.

10. Žemės sklypo (-ų) sutarčių sudarymas. Žemės nuomos sutartis gali būti pasirašoma (išskyrus tuos atvejus, kai sutartis pasirašoma su Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) tik pasirašius investicijų sutartį, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos.

11. Investicijų sutarties įsigaliojimas. Investicijų sutartis įsigalioja tik įsigaliojus žemės nuomos sutarčiai joje numatytomis sąlygomis.

12. Žemės nuomos sutarčių pratęsimas. Žemės sklypo nuomininkas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos gali pateikti savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pratęsti žemės sklypo nuomos terminą. Prašyme turi būti nurodytos konkrečios priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti atitinkamą terminą. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į pateiktą prašymą, rengia savivaldybės tarybos sprendimo dėl žemės nuomos sutarties termino pratęsimo projektą, kurį teisės aktuose nustatyta tvarka teikia svarstyti savivaldybės tarybai.

13. Sprendimas dėl žemės sklypo (-ų) nuomos termino pratęsimo. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą pratęsti žemės sklypo nuomos terminą, jeigu nuomininkas tvarkingai vykdė žemės nuomos ir investicijų sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pratęsti žemės nuomos terminą, sutarties šalių rašytiniu susitarimu, kuris įforminamas kaip pagrindinės žemės sklypo nuomos sutarties priedas, pakeičiama žemės nuomos sutartis.

14. Sprendimas dėl žemės sklypo (-ų) nuomos ir investicijų sutarčių nutraukimo. Žemės nuomos ir investicijų sutartys nutraukiamos ar pasibaigia jų galiojimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir sutartyse nustatyta tvarka.

 


 

IV SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS PARUOŠIMAS IR PATIRTŲ ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) SUTVARKYMO DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

15. Infrastruktūros paruošimas. Alytaus miesto savivaldybė užtikrina bendros inžinerinės infrastruktūros įrengimą Alytaus pramonės parko teritorijoje iki žemės sklypų ribos.

16. Patirtų išlaidų žemės sklypo (-ų) sutvarkymo darbams kompensavimas:

16.1. investuotojų prašymai kompensuoti patirtas žemės sklypo sutvarkymo darbų išlaidas (toliau – prašymas, -ai) teikiami svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijai;

16.2. kompensacija investuotojui gali būti skirta, jei per trejus (investuotojo naudojamus mokestinius) metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms kelių transporto sektoriaus veiklą);

16.3. investuotojas yra atlikęs žemės sklypo sutvarkymo darbus, už kuriuos prašo kompensacijos, visiškai už juos atsiskaitęs ir turi tai pagrindžiančius dokumentus;

16.4. kompensacijos suma negali būti didesnė nei 5 proc. investicijų sutartyje investuotojo įsipareigotos investuoti sumos, neviršijant de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio;

16.5. išlaidos gali būti kompensuotos tik pasiekus 50 proc. investicijų sutartyje investuotojo įsipareigotų padaryti investicijų sumos;

16.6. išlaidos gali būti kompensuotos tik įsipareigojus įvykdyti 7.1. ir 7.2. vertinimo/atrankos kriterijus;

16.7. kompensacija negali būti didesnė nei 75 proc. patirtų ir nustatytų tinkamų kompensuoti žemės sklypo sutvarkymo darbų išlaidų, o išlaidos patirtos ne seniau nei 24 mėnesių nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo;

16.8. teikdamas prašymą investuotojas turi būti atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir savivaldybės biudžetais, Valstybine mokesčių inspekcija.

17. Kompensacija nesuteikiama:

17.1. jeigu pradėtos investicijų sutarties nutraukimo procedūros ar investuotojas vėluoja vykdyti investicijų sutartyje sulygtus įsipareigojimus;

17.2. investuotojams, kurių prašymai nebuvo svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijoje;

17.3. investuotojams, kurie turi įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai;

17.4. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems juridiniams asmenims.

18. Prašymų skirti kompensaciją žemės sutvarkymo darbams teikimo tvarka:

18.1. investuotojai, norintys gauti kompensaciją, Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikia:

18.2. prašymą skirti kompensaciją (laisva forma);

18.3. visus dokumentus, patvirtinančius investuotojo patirtas ir apmokėtas išlaidas (pvz., sąskaitą faktūrą, užbaigtų darbų aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, banko pervedimų ar išrašų kopijas, sutartį su paslaugų (darbų) teikėju ir apmokėjimo pagal šią sutartį dokumentus, juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;

18.4. užpildytą nustatytos formos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną (forma patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“);

18.5. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pagal administracijos direktoriaus patvirtintą Strateginio veiklos plano programų koordinatorių sąrašą koordinuojantis programos lėšų naudojimą (toliau – koordinatorius), patikrina investuotojo pateiktus prašymus skirti lėšų, ar pateikti dokumentai atitinka tvarkos aprašo reikalavimus, ir pateikia prašymus skirti kompensaciją svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijai (toliau - komisija);

18.6. prašymai skirti kompensaciją ir jų priedai priimami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt;

18.7. prašymus skirti kompensaciją vertina komisija  vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-103 patvirtintais komisijos nuostatais;

18.8. komisija, į vertinusi kiekvieną prašymą skirti kompensaciją, savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl lėšų skyrimo;

18.9. tinkamomis kompensuoti išlaidos pripažįstamos tik tos, kurios neviršija normatyvinių įkainių, apskaičiuotų pagal „Sistela“ programą;

18.10. prireikus investuotojas pateikia kitus koordinatoriaus ar komisijos prašomus dokumentus ar informaciją;

18.11. savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima sprendimą dėl kompensavimo;

18.12. finansavimas skiriamas sudarant dvišalę – lėšų gavėjo ir administracijos direktoriaus – išlaidų kompensavimo sutartį;

18.13. finansuojama pagal metiniame savivaldybės biudžete faktiškai numatytas lėšas,  skirtas Ekonominės plėtros programai.

19. Finansavimas, atskaitomybė ir priežiūra:

19.1. su investuotojais, kuriems skirtos programos lėšos, pasirašoma išlaidų kompensavimo sutartis. Joje nurodoma, už kokias išlaidas skirta kompensacija, investuotojo įsipareigojimai;

19.2. lėšų gavėjas per 2 mėnesius nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti išlaidų kompensavimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

19.3. Buhalterinės apskaitos skyrius, pasirašius išlaidų kompensavimo sutartį, per 60 kalendorinių dienų lėšas perveda į nurodytą banko sąskaitą;

19.4. išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra apmokėtos per finansų institucijas;

19.5. lėšų gavėjo ir Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio įsipareigojimai ir atsakomybė nustatoma išlaidų kompensavimo sutartyje;

19.6. lėšų gavėjas privalo grąžinti lėšas, jei neįvykdo bent vienos sąlygos: jei investicijų sutartis nutraukiama, investuotojas nevykdo investicijų sutartyje sulygtų įsipareigojimų, per 12 mėnesių nuo statinio įregistravimo dienos nesukuria 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą ir/ar nepasiektas investicijų dydis bent 500 000 eurų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą  (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą). Grąžinama suma turi būti perskaičiuota įvertinus infliaciją;

19.7. komisijai pateikti išlaidoms kompensuoti skirti dokumentai ar jų kopijos investuotojams negrąžinami; 

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR SANKCIJOS

 

20. Kontrolė. Alytaus miesto savivaldybės administracija kontroliuoja, kaip vykdomi žemės nuomos ir investicijų sutartyse nurodyti įsipareigojimai. Nustačius pažeidimus, reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja sutarčių nutraukimą.

21. Sankcijos. Investuotojui pažeidus nors vieną investicijų sutarties 3 skyriaus „Šalių teisės ir įsipareigojimai“ punktą, Alytaus miesto savivaldybė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti investicijų sutartį, apie sutarties nutraukimą įspėjusi investuotoją prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu investuotojas po savivaldybės rašytinio įspėjimo per nustatytą terminą neištaiso sutartinių įsipareigojimų pažeidimų.

22. Žemės nuomos sutarčių nutraukimas. Pasibaigus žemės nuomos sutarties galiojimui ir tais atvejais, kai žemės nuomos sutartis yra nutraukiama dėl nuomininko kaltės (nevykdant įsipareigojimų pagal žemės nuomos sutartį arba investicijų sutartį, nutraukus investicijų sutartį), nuomininko sumokėtas nuomos mokestis ar kiti atlikti mokėjimai nuomotojui pagal sudarytas sutartis nėra grąžinami, ir nuomininkas privalo sumokėti jam priskaičiuotus žemės nuomos mokesčius ir savo sąskaita per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius po žemės nuomos sutarties nutraukimo nugriauti, išmontuoti ir (arba) kitaip pašalinti visus išnuomotame žemės sklype esančius ir nuomininkui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkyti išnuomotą žemės sklypą taip, kad jo būklė kaip įmanoma labiau atitiktų išnuomoto žemės sklypo būklę, buvusią žemės nuomos sutarties sudarymo dieną, arba atlyginti savivaldybės patirtas išlaidas už žemės sklypo sutvarkymą, jeigu žemės sklypo nuomininkas jo nesutvarko, kaip nurodyta žemės nuomos sutartyje. Nuomininkas po žemės nuomos sutarties nutraukimo nugriovęs, išmontavęs ir (arba) kitaip pašalinęs visus išnuomotame žemės sklype esančius ir nuomininkui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkęs išnuomotą žemės sklypą išregistruoja pastaruosius objektus iš VĮ Registrų centro.           

 

VI SKYRIUS

PRAMONĖS PARKE TAIKOMOS LENGVATOS IR SĄLYGOS

 

23. Taikomos lengvatos. Įmonės, per sutartyje numatytą laikotarpį investavusios į naujo objekto statybą ir įrengimą, į kurį kapitalo investicijos pasiekė ne mažiau kaip 500 000 eurų sumą į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą), sukūrusios naujas darbo vietas (ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą) ir pradėjusios veiklą, 7 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, atleidžiamos nuo to žemės sklypo, į kurį investuota, žemės nuomos mokesčio ir nuo naujai sukurto nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, o kitus 3 mokestinius laikotarpius šie mokesčiai bus sumažinti 50 procentų.

24. Lengvatos suteikiamos, jei:

24.1. investuotojai, norintys gauti lengvatas, Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikia užpildytą nustatytos formos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną (forma patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo);

24.2. per trejus (investuotojo naudojamus mokestinius) metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą kelių transporto sektoriuje);

24.3. įmonė pateikia dokumentus, patvirtinančius reikalaujamą kapitalo investicijos viename hektare (viename are) dydį.

25. Per numatytą laikotarpį neįvykdžius investicijų sutartyje numatytų įsipareigojimų, žemės nuomos mokesčio lengvata panaikinama ir įmonė per 3 mėnesius privalo sumokėti visą žemės nuomos praėjusio laikotarpio mokestį.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Iki aprašo įsigaliojimo dienos pasirašytos žemės nuomos ir investicijų sutartys nekeičiamos, išskyrus pačiose sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, ir vykdomos pagal jose nurodytas nuostatas ir šalių tarpusavio įsipareigojimus.

27. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, programos koordinatorius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 

 __________________

 

 

 

 

Į pradžią