Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-20 2019-11-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. TS-20

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-11-12

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.00 val.

Pirmininkė – Valė Gibienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Šarūnas Klėgeris, Vilma Krušnienė.

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Valerijus Vencius

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-401 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

2. TŽ-397 Dėl Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projekto.

3. TŽ-398 Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo.

4. TŽ-400 Dėl pavedimo eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas.

5. TŽ-399 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios.

6. TŽ-392 Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo.

7. TŽ-391 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

8. TŽ-389 Dėl 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutarčių Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 nutraukimo prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro.

9. Protokolinis klausimas. Dėl sprendimų projektų svarstymo savivaldybės tarybos posėdyje.

10. Protokolinis klausimas. Dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo.

11. TŽ-387 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

12. TŽ-390 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

13. TŽ-394 Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

14. TŽ-395 Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo.

15. TŽ-388 Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

16. TŽ-396 Dėl UAB „LUXE POOLS“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-401 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti ir papildyti Socialinės paramos teikimo komisijos sudėtį. R. Samuolytė-Kisielienė nurodė, kad Komisijos sudėtį reikia keisti dėl pasikeitusių darbuotojų, taip pat papildyti nauju nariu, kad būtų du darbuotojai iš Socialinės paramos skyriaus, kurie galėtų vienas kitą pavaduoti atostogų ar ligos atveju.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-397 Dėl Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projekto.

Pranešėja Ineta Dimšienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslą – pritarti Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projektui ir numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 20 proc. dydžio dalinį finansavimą. I. Dimšienė nurodė, kad savivaldybės administracija kartu su partnere VšĮ „Blockchain Centre Vilnius“ ketina teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal Europos Komisijos miestų inovacijos veiksmų iniciatyvą. I. Dimšienė pakomentavo numatomo projekto veiklos rūšis, apyvartinių lėšų poreikį bei planuojamo projekto vertę. I. Dimšienė akcentavo, kad įgyvendinus projektą, emigravusieji alytiškiai bus kviečiami į renginius, sužinos apie verslo galimybes, darbą, mentorystės, labdaros iniciatyvą, vietos amatus ir sportą, bus įtraukti į miesto aktualijas tokiu būdu skatinant sugrįžimą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, ar toks projektas tikrai galėtų sumažinti emigraciją, domėjosi, kodėl partneriu pasirinkta VšĮ „Blockchain Centre Vilnius“.

I. Dimšienė nurodė, kad tinkami pareiškėjai gali būti tik savivaldybės, o viešoji įstaiga partneriu pasirinkta todėl, kad turi patirtį tokių projektų įgyvendinimo srityje.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ1, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ2 (V. Gibienė, V. Krušnienė).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-398 Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo.

Pranešėjai Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Rasa Kuckailienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą. R. Kuckailienė akcentavo, kad elektroninis mokinio pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) ir viešojo transporto elektroninis bilietas vienoje kortelėje suteiktų platesnes pažymėjimo naudojimo galimybes. Pažymėjimo funkcija taptų ne tik mokinio asmens dokumentas, papildomų nuolaidų ir galimybių kortelė, tačiau ir Alytaus miesto viešojo transporto elektroninis bilietas. Pažymėjimai 2019 m. būtų užsakomi visiems pirmųjų, penktųjų klasių progimnazijos ir pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams, apmokant iš Miesto ūkio programos, o mokiniams būtų nemokami. V. Valūnas pažymėjo, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitete pasiūlyta atidėti sprendimo projekto svarstymą kitam posėdžiui ir pakeisti minėto tvarkos aprašo 8 punktą, kad už mokinio pažymėjimą moka tėvai, o ne savivaldybės administracija.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo apie platesnes pažymėjimo integracijos galimybes.

Posėdžio pirmininkės V. Gibienės nuomone, tėvai galėtų savo lėšomis įsigyti elektroninius mokinio pažymėjimus, o jeigu kaina netenkins, liks galimybė nemokamai gauti mokinio pažymėjimą.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui Kultūros, švietimo ir sporto komiteto siūlymą atidėti sprendimo projekto svarstymą 2019-11-19 komiteto posėdžiui ir pakeisti tvarkos aprašo 8 punktą, kad už elektroninį mokinio pažymėjimą moka tėvai, o ne savivaldybės administracija.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti Kultūros, švietimo ir sporto komiteto siūlymui.

4. SVARSTYTA. TŽ-400 Dėl pavedimo eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavesti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas šios įstaigos direktorius. V. Valūnas nurodė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgus į Felikso Džiauto, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus, 2019-10-24 prašymą pavesti nuo 2019-12-02 Neringai Babijonienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti 30 procentų priemoką iš šios įstaigos lėšų. V. Valūnas nurodė, kad F. Džiautas nuo 2019-12-02 toliau eis Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus pareigas, nes iki šiol vadovavo abiem mokykloms.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-399 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punktą. V. Valūnas nurodė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgus į Felikso Džiauto, Alytaus „Volungės“ progimnazijos mokyklos direktoriaus, 2019-10-24 prašymą pavesti nuo 2019-12-02 Neringai Babijonienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius. Pranešėjas nurodė, kad todėl ir reikia pripažinti 4 punktą, kuriuo F. Džiautui buvo pavesta laikinai eiti Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, netekusiu galios.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. TŽ-392 Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo.

Pranešėjas Nerijus Abromaitis, Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą. N. Abromaitis nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės saugomais paskelbti 3 objektai – Alytaus geležinkelio stoties keleivių namo dalis, Alytaus geležinkelio stoties siurblinė ir Bokšickių šeimos namas. N. Abromaitis akcentavo, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas nustato, kad saugomo objekto tvarkybos darbai gali būti vykdomi valdytojų lėšomis, o jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis, skirtomis paveldotvarkai, todėl savivaldybė galėtų kompensuoti iš savo biudžeto lėšų paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Pranešėjas akcentavo, kad minėtas įstatymas įpareigoja kultūros paveldo objekto valdytojus išsaugoti ir prižiūrėti kultūros paveldo objektą, o už nepriežiūrą numatyta ir administracinė atsakomybė, todėl tikslinga patvirtinti Paveldotvarkos programą, kurioje būtų numatyta savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo dalinio išlaidų kompensavimo tvarka ir taip paskatinti savininkus prižiūrėti kultūros paveldo objektus, o ne bausti už nepriežiūrą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo apie išlaidų kompensavimo tvarką.

N. Abromaitis nurodė, kad visiems savivaldybės saugomų kultūros objektų savininkams bus išsiųsti raginimai susitvarkyti, bet jeigu bus patvirtinta ši programa, tuomet savininkai iki kitų metų spalio 1 d. galės teikti paraiškas daliniam išlaidų kompensavimui ir tuomet bus aišku, kurie ketina tvarkyti objektus, o kurie ne. Jeigu savininkai neteiks paraiškų ir objektų neprižiūrės, tuomet jiems bus taikoma administracinė atsakomybė.

Posėdžio pirmininkė V. Gibienė pasiūlė tikslinti Paveldotvarkos programos 8 punktą, įrašant bendrą Paveldotvarkos programos darbų dalinio išlaidų finansavimo atrankos komisijos narių skaičių.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su siūlymu tikslinti Paveldotvarkos programos 8 punktą.

7. SVARSTYTA. TŽ-391 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų sąrašą. A. Andrušaitis nurodė, kad į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paslaugų kainų sąrašą nebuvo įtrauktos paslaugos, kurios suteikiamos švenčių ir poilsio dienomis, taip pat įtraukiama nauja paslauga – Alytaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka patvirtintiems sporto projektams vykdant komercinius renginius taikoma 50 proc. nuolaida nustatytoms paslaugų kainoms sporto bazėje. A. Andrušaitis pažymėjo, kad Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę dėl galimybės asociacijos nariams nemokamai pasinaudoti baseino paslaugomis, todėl numatyta suteikti nemokamas 2 val. baseino ir pirčių paslaugas nuo 8 iki 12 val.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pritarė 50 proc. nuolaidai nustatytoms paslaugų kainoms sporto bazėje, bet išsakė nuomonę, kad priėmus šį sprendimo projektą, būtų suteikta galimybė nemokamai pasinaudoti baseino paslaugomis tik vienai ligonių grupei.

A. Andrušaitis pasiūlė, kad savivaldybės taryba priimtų sprendimą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su asociacija POLA, pagal kurią suteiktų galimybę nemokamai naudotis sporto infrastruktūra, o ne pagal patvirtintų paslaugų kainų sąrašą.

Komiteto nariai pritarė A. Andrušaičio siūlymui.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą be 5.9.9 punkto.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui be 5.9.9 punkto.

8. SVARSTYTA. TŽ-389 Dėl 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutarčių Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 nutraukimo prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nutraukti prieš terminą valstybinės žemės panaudos sutartis ir išregistruoti panaudos teises iš nekilnojamojo turto registro. M. Matažinskas nurodė, kad žemės sklypus buvo apsispręsta pertvarkyti siekiant įregistruoti Verslo gatvės inžinerinį statinį ir tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas“. Dėl žemės sklypų, atsiradusių pertvarkius anksčiau minėtus žemės sklypus, reikės kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių dėl nustatytų žemės sklypų duomenų patvirtinimo bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl sprendimų projektų svarstymo savivaldybės tarybos posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, akcentavo, kad 2019-10-31 savivaldybės tarybos posėdyje tarybos nariai klausė, kodėl į darbotvarkę buvo įtraukti sprendimų projektai „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo“, nes jiems buvo nepritarta visuose savivaldybės tarybos komitetuose. Šių sprendimų projektų svarstymas buvo atidėtas, nes tarybos posėdyje nedalyvavo projektų rengėjas, tarybos narys G. Daukšys. D. Jezukevičienė pažymėjo, kad nors komitetai ir nepritarė sprendimų projektams, tačiau sprendimų projektų derinimo lapuose nenurodė, kad sprendimų projektai neturėtų būti svarstomi savivaldybės tarybos posėdyje. D. Jezukevičienė nurodė, kad sprendimų projektai nebuvo taisyti ar papildyti ir prašė komiteto narių išsakyti savo nuomonę, ar šie sprendimų projektai turėtų būti teikiami svarstymui lapkričio mėn. savivaldybės tarybos posėdyje.

Komiteto nariai diskutavo, išsakė nuomonę, kad jei sprendimų projektai nebuvo nei taisyti, nei papildyti, tai jų nereikia svarstyti savivaldybės tarybos posėdyje.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui siūlymą nesvarstyti sprendimų projektų lapkričio mėn. savivaldybės tarybos posėdyje.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Nesvarstyti sprendimų projektų „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo“ lapkričio mėn. savivaldybės tarybos posėdyje.

10. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo.

Klausimo svarstyme dalyvavo Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, nurodė, kad ketinama rengti sprendimo projektą, kuriuo bus patvirtinti naujos redakcijos Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai ir akcentavo, kad nori pristatyti komiteto nariams svarbiausius pakeitimus. D. Jezukevičienė pažymėjo, kad nuostatai papildomi punktu, kad Garbės piliečio vardas negali būti suteikiamas savivaldybės tarybos nariams, einantiems šias pareigas, o siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo galėtų teikti asmenų grupės, ne mažiau kaip 20 ar 50, ar 100 asmenų. D. Jezukevičienė taip pat nurodė, kad vadovaujantis kitų savivaldybių praktika, siūloma, kad pasiūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėtų speciali Alytaus miesto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija, į kurią įeitų po vieną atstovą iš kiekvieno savivaldybės tarybos komiteto ir kiekvienos savivaldybės taryboje esančios frakcijos, arba frakcijos deleguotas narys. Šios komisijos sudėtį tvirtintų savivaldybės taryba arba meras. Komisija priimtų sprendimą ir teiktų savivaldybės tarybai vieną konkrečią kandidatūrą Garbės piliečio vardui suteikti, o kitų pretendentų pavardės nebūtų viešai skelbiamos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pritarė specialiosios komisijos sudarymui, tačiau akcentavo, kad reikėtų parengti tos komisijos darbo reglamentą, kuriame būtų apibrėžta balsavimo procedūra, taip pat pritarė, kad siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo galėtų teikti asmenų grupės, ne mažesnės kaip 100 asmenų ir kad kalendoriniais metais Garbės piliečio vardas būtų suteikiamas tik vienam asmeniui.

 D. Jezukevičienė pažymėjo, kad sprendimo projektas dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo bus pristatytas kitame Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

11. SVARSTYTA. TŽ-387 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimą Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“. A. Juonienė nurodė, kad sprendimo preambulė keičiama dėl pasikeitusių teisės aktų, pakomentavo svarbiausius pakeitimus, pažymėjo, kad Aprašas papildytas punktu, kuriame apibrėžtos nuomos sutarčių kontrolę vykdančių administracijos darbuotojų funkcijos. A. Juonienė nurodė, kad Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas pasiūlė, kad informacija apie turto nuomos konkursus būtų skelbiama ne tik vietiniuose, bet ir nacionaliniuose nekilnojamo turto portaluose.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą su Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto siūlymu.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto siūlymu.

12. SVARSTYTA. TŽ-390 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti naujas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles. A. Juonienė akcentavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė pavyzdinių bendrosios dalinės nuosavybės valdytojų kontrolės taisyklių patikslinimą, jas išdėstė nauja redakcija ir rekomendavo savivaldybių taryboms iki 2020 m. sausio 1 d. pasitvirtinti minėtas priežiūros ir kontrolės taisykles. A. Juonienė pažymėjo, kad atnaujintos taisyklės aiškiau nustato savivaldybės vykdomų planinių ir neplaninių valdytojų patikrinimų turinį, mastą, terminus, jų pratęsimo galimybę, reikalavimus dėl tinkamo valdytojų informavimo apie patikrinimą, patikrinimo akto surašymo, įteikimo, saugojimo, apskundimo, patikrinimų ataskaitos skelbimo ir pan. Taip pat pakeista ir patikrinimo akto forma.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-394 Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 252,95 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vingio g. 15A, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad patalpos šiuo metu panaudos pagrindais perduotos asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai, tačiau Panaudos sutarties terminas baigiasi 2019-12-05 ir vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu.

A. Juonienė nurodė, kad 2019-11-11 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pritarta Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimui, numatant galimybę pratęsti panaudos sutartį paramos ir labdaros organizacijoms.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui siūlymą keisti Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, numatant galimybę pratęsti panaudos sutartį paramos ir labdaros organizacijoms.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti siūlymui.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ0, PRIEŠ3, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-395 Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. gruodžio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ 2019-09-03 investicijų sutartį abipusiu šalių sutarimu. A. Juonienė nurodė, kad 2019-10-25 iš investuotojo UAB „Koslita“ gautas prašymas abipusiu šalių susitarimu nutraukti 2019-09-03 investicijų sutartį ir atsisakyti žemės sklypo adresu Fortų g. 2 nuomos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, domėjosi, kodėl UAB „Koslita“ nusprendė nutraukti investicijų sutartį.

A. Juonienė nurodė, kad įmonė surado kitą žemės sklypą, kurį įsigis už palankesnę kainą.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-388 Dėl UAB „GLASS Lt“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „GLASS LT“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio už nuomojamą 2,2266 ha žemės sklypą Naujojoje g. 136D, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad UAB „GLASS LT“ įvykdė visus investicijų sutartyje numatytus reikalavimus ir pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis nustatytas šimto procentų statinių baigtumas, todėl dabar savivaldybė privalo įvykdyti investicijų sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir atleisti Investuotoją nuo 1 448,00 eurų valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-396 Dėl UAB „LUXE POOLS“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Luxe pools“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio už nuomojamą 0,5591 ha žemės sklypą Sidabrio g. 8, Alytuje. A. Juonienė pažymėjo, kad sprendimo projektu siekiama įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ investicijų sutarties nuostatas, nes atsižvelgiant į investicijų sutarties 4 skyriaus 4.2 punktą, statybos leidimas išduotas 2018-03-05, todėl savivaldybė įsipareigoja atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Luxe pools“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos 457,67 eurų mokesčio.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ3, PRIEŠ0, SUSILAIKĖ0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                  Valė Gibienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                      Neringa Maldonienė

Į pradžią