Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-478 2019-11-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybĖS nuosavybės teise valdomuosiuose  sklypuose arba valstybinėje žemėjE nagrinėjimo komisijos
posėdžio PROTOKOLAS

 

2019 m. lapkričio 12 d.  Nr. KPPt-478

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-11-04. Posėdžio pradžia 13.15 val., pabaiga 14.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Posėdžio sekretorė – Rasa Zymonienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: komisijos narys Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja.

Nedalyvavo:  Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiais specialistas

Komisija sudaryta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-11 įsakymu Nr. DV-729.

Kviestiniai asmenys: Lina Plytnikienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

           

DARBOTVARKĖ:

1.    Komisijos posėdžio pirmininko išrinkimas.

2.    Dėl UAB „Celsis“ 2019-10-16 prašymo.

3.    Dėl pakartotino Kalnėnų gatvės gyventojų prašymų svarstymo dėl įvažiavimų / aikštelių įrengimo.

 

1.    SVARSTYTA.   Komisijos posėdžio pirmininko išrinkimas.

Kadangi komisijos pirmininkės nėra (dėl didelio užimtumo), reikalinga išrinkti kitą komisijos posėdžio pirmininką. M. Matažinskas pasiūlė komisijos posėdžio pirmininku išrinkti S. Stumbrą. Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA: Komisijos pirmininku išrinkti S. Stumbrą.

 

2.    SVARSTYTA.   Dėl UAB „Celsis“ (toliau – bendrovė) 2019-10-16 prašymo.

S. Stumbras supažindino komisijos narius su bendrovės prašymu ir su prašymu susijusiais dokumentais. Nurodė, kad bendrovė  susipažino sus savivaldybės siųstos infrastruktūros sutarties projektu ir pateikė pastabas, jog nesutinka parengti J. Matulaičio gatvės projektą per visą gatvės sklypo ilgį ir prašo pakoreguoti minėtą sutarties projektą (1ir 2 punktus), nurodant infrastruktūros objektą – J. Matulaičio gatvės dalies statybos projekto  parengimas ir perdavimas savivaldybei bei minėtoje sutartyje numatytas infrastruktūros objektas – J. Matulaičio gatvės dalies statybos projektas parengimas – bus projektuojamas J. Matulaičio gatvės sklype pagal pridedamą preliminarią schemą. J. Matulaičio gatvės projektas rengimas iki bendrovės sklypo ribos.

M. Matažinskas ir S. Stumbras paaiškino,  kad gatvės įrengimo darbai gali būti vykdomi etapais (dalimis), tačiau gatvės įrengimo projektas turi būti rengiamas visos gatvės, einančios per visą J. Matulaičio gatvės žemės sklypą, kadangi projektuojant reikės įvertinti ir suprojektuoti  lietaus nuotekas ir apšvietimo tinklus pagal visos gatvės poreikį (charakteristikas), taip pat įvertinant visos J. Matulaičio gatvės išilginius profilius (nuolydžius), siekiant ateityje įrengti teisės aktų nustatytas reikiamas sankasas ir kitus gatvės sudėtinius elementus, be to, reikalinga įgyvendinti privalomus Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933, reikalavimus, keliamus minėtos gatvės kategorijai.  Be kita ko, pastebėjo, kad į minėtą sutartį reikėtų įtraukti nuostatą dėl J. Matulaičio kategorijos, kuri  yra šiuo metu – D kategorijos.

 

 

 

Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA:

1.  Nepritarti bendrovės prašymui pakeisti infrastruktūros sutartį pagal jos prašymą.  J. Matulaičio gatvės įrengimo projektas turi būti rengiamas visos gatvės, einančios per visą J. Matulaičio gatvės žemės sklypą, kadangi projektuojant reikia įvertinti ir suprojektuoti  lietaus nuotekas ir apšvietimo tinklus pagal visos gatvės poreikį (charakteristikas),  įvertinti visos J. Matulaičio gatvės išilginius profilius (nuolydžius), siekiant ateityje įrengti teisės aktų nustatytas reikiamas sankasas ir kitus gatvės sudėtinius elementus, taip pat, turi būti įgyvendinti privalomi Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933, reikalavimai, keliami minėtos gatvės kategorijai (D).  Papildyti infrastruktūros sutartį nuostata dėl J. Matulaičio kategorijos, kuri  yra šiuo metu – D.

2.  Statybos skyrius informuos gyventoją apie komisijos priimtą sprendimą.

3.  Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos skyriaus vedėją.

 

3.    SVARSTYTA.  Dėl pakartotino Kalnėnų gatvės gyventojų prašymų svarstymo dėl įvažiavimų / aikštelių įrengimo.

S. Stumbras priminė susirinkusiems, kad 2019-09-27 šios komisijos posėdyje (2019-10-03 protokolas Nr. KPPt-389)  buvo nagrinėjami Kalnėnų gatvės gyventojų prašymai, tačiau nebuvo priimta sprendimo dėl jų, o klausimo nagrinėjamas kitam posėdžiui. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad 2019-09-27 vykusiame posėdyje  komisijos nariams balsuojant dėl minėtų prašymų buvo pareikšti keli nepritarimai dėl minėtų prašymų tenkinimo, tikslinga, kad pakarotinai svarstant Kalnėnų gyventojų prašymus, dalyvautų visi komisijos nariai. Siūlo nagrinėjamą atidėti vėlesniam laikui. M. Matažinskas  nurodė, kad yra rengiama miesto infrastruktūros tvarka, kurioje galėtų būti nustatyti  įvažiavimų parametrai ir kiti reikalingi duomenys.

Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą

1.    Kalnėnų gatvės gyventojų prašymų nagrinėjimą atidėti vėlesniam laikui ir nagrinėti pakartotinai artimiausiame komisijos posėdyje, apsvarsčius ir priėmus miesto infrastruktūros tvarką.

2.    Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos skyriaus vedėją.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                       Sigitas Stumbras

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Rasa Zymonienė

Į pradžią