Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-908 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

2019 m. lapkričio 8 d. Nr.  DV-908

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-335 redakcija), ir atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini)prašymą:

1. I š n u o m o j u trijų kambarių butą (duomenys neskelbtini), Alytuje (70,36 kv. metro bendrojo ploto, unikalus Nr. 1199-6003-7014:0022, registro Nr. 60/29666, pastatas, kuriame yra butas 1A6p), (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini)) ir jos šeimos nariams:

 dukrai (duomenys neskelbtini)(asm. k. (duomenys neskelbtini));

 sūnui (duomenys neskelbtini)(asm. k.(duomenys neskelbtini)).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. socialinio būsto nuomininkas (šeima) privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka iki einamųjų metų gegužės 1 d. už kalendorinius metus deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas);

2.2. nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo  gyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

                      3. N u r o d a u nuomininkei per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos:

3.1. per mėnesį nuo šio įsakymo išleidimo dienos nuomotas socialinio būsto gyvenamąsias patalpas Statybininkų g. (duomenys neskelbtini), Alytuje, pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduoti UAB Alytaus butų ūkiui ir nuomos sutartį išregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.2. naują nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.3. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

4. Neįvykdžius įsakymo 3 punkto reikalavimų įsakymas bus pripažintas netekusiu galios.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią