Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-401 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-11-08 Nr. TŽ-401

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2019-11-05 raštą Nr. VD-3625 „Dėl narių delegavimo į komisijas“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisiją:

pirmininkė – Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

sekretorė – Virginija Kazlauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

narės:

Daina Sviderskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Eglė Teresevičienė, Dainavos seniūnaitijos seniūnaitė;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-08

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo projektas parengtas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatais, numatančiais, kad komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu. Komisijos sudėtį reikalinga keisti dėl pasikeitusių darbuotojų, taip pat reikalinga komisijos sudėtį papildyti.

 

 

 

pavaduojanti skyriaus vedėją                                                             Roberta Samuolytė-Kisielienė

 

Tel. (8 315) 56 661, +370 673 49698, el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt

Į pradžią