Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-903 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

 

2019 m. lapkričio 8 d. Nr. DV-903

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies  2 punktu,  14 straipsnio  16 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktais,  17 straipsnio 1 dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi ir 31 straipsnio 2 dalimi, Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-02 nutarimu Nr. 1107, 3, 5, 14 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. pasitarimo protokolo „Dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų patirtos žalos dėl gaisro Alytaus mieste kompensavimo“ 2.2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų 8.2 punktą, Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2019-11-07 d. protokolą Nr. KPPt-467 bei išliekant pavojui gyventojų gyvybei, sveikatai ir aplinkai:

1. N u r o d a u  UAB „Toksika“ nedelsiant organizuoti ir vykdyti (išvežti ir sutvarkyti) gaisro metu Alytuje susidariusių pavojingų atliekų tvarkymą.

2. N u s t a t a u, kad UAB „Toksika“ patirtos išlaidos bus kompensuojamos ne iš savivaldybės biudžeto, bet iš valstybės rezervo.

3. P a s k i r i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingą asmenį, koordinuojantį atliekų tvarkymą – Dalių Česyną, Viešosios tvarkos skyriaus vyresnįjį specialistą, jam nesant – Vitą Černiauską, Viešosios tvarkos skyriaus vyresnįjį specialistą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

                         

Į pradžią