Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-394 2019-11-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-07 Nr. TŽ-394

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu ir 35.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Vingio g. 15A, Alytuje, unikalus Nr. 1197-4006-2011, pastatas pažymėtas 1C2b, patalpos pažymėtos 1-11 (1,70 kv. m), 1-12 (1,41 kv. m), 1-13 (10,55 kv. m), 1-14 (11,31 kv. m), 1-15 (6,61 kv. m), 1-16 (15,19 kv. m), 1-17 (6,57 kv. m), 1-18 (61,14 kv. m), 1-19 (46,00 kv. m), 1-20 (56,01 kv. m), 1-21 (17,49 kv. m) ir patalpa pažymėta 1-5 (18,97 kv. m), pastate, kurio unikalus Nr. 1197-4006-2022, pastatas pažymėtas 2C2b, bendras plotas 252,95 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. patalpų paskirtis – mokslo;

2.2. veiklos pobūdis – veikla pagal patalpų paskirtį;

2.3. nuomos terminas – 5 metai;

2.4. pradinis nuompinigių dydis – 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-07

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 252,95 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vingio g. 15A, Alytuje, išnuomoti viešojo konkurso būdu.

Negyvenamosios patalpos šiuo metu panaudos pagrindais perduotos asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai. Panaudos sutarties terminas baigiasi 2019-12-05. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14, 22 punktu savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14  „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35.3 papunkčiu nustatoma 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį nuomos kaina už patalpas švietimo paskirties pastate, kuriame nebevykdoma švietimo veikla.

 

 

 

 

Patarėja                                                    Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią