Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-313 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-313

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T-251 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo“, 29.3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-241 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų ir prekių kainų sąrašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 


PATVIRTINTA                                    

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr.T-313

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina/įkainis Eur

 be PVM

Kaina/įkainis

Eur

su PVM  9%

Kaina/įkainis Eur

 su PVM 21 %

1.

Eglės pjautinieji rąstai, kokybės klasė C, sortimento ilgis 6 metrai:

 

 

 

 

1.1.

vidutinio stambumo mediena

1 m³

39,97

43,57

48,36

1.2.

stambi mediena

1 m³

44,89

48,93

54,32

2.

Pušies pjautinieji rąstai, kokybės klasė C, sortimento ilgis 6 metrai:

 

 

 

 

2.1.

vidutinio stambumo mediena

1 m³

43,73

47,67

52,91

2.2.

stambi  mediena

1 m³

50,39

54,93

60,97

3.

Malkos, sortimento ilgis 0,35 metro:

 

 

 

 

3.1.

pirma kaitrumo grupė                   

1 m³

24,91

27,15

30,14

3.2.

antra kaitrumo grupė                    

1 m³

23,46

25,57

28,39

3.3.

trečia kaitrumo grupė                   

1 m³

20,56

22,41

24,88

 

                      Kaina/įkainis Eur su PVM  9% lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas fiziniams asmenims, perkantiems malkas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

 

­­­­­­­­­­­­­_______________________________________

 

Į pradžią