Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-311 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

                                                                                                                            

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-311

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti Alytaus miesto savivaldybės vietos valdžios atstovus į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą:

                      Jurgitą Šukevičienę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją,

                      Šarūną Klėgerį, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją,

                      Inetą Dimšienę, savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją.

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-334 „Dėl dalyvavimo asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės veikloje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią