Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-320 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

                                                                                                            

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-320

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m.
spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų
sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo“, 10.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. 341 ,,Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis            

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-320 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (PRIEDAS)
Į pradžią