Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-308 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-308

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019 m. spalio 24 d. potvarkį Nr. M-55 „Dėl miesto savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkę  klausimais:

1. Dėl atsisakymo tenkinti Č. Galakvoščiaus skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPN-88 (Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas; 10 min.).

                      2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.).

                      3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

                      4. Dėl žemės sklypo Artojų g. 33, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (M. Matažinskas; 5 min.)

                      5. Dėl žemės sklypo Artojų g. 31, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (M. Matažinskas; 5 min.)

                      6. Dėl Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 5 min.)

7. Dėl Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo (V. Valūnas; 5 min.).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

                                                                

 

Į pradžią