Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-389 2019-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

                                                                                                                              Projektas

2019-11-05 Nr. TŽ-389

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.642 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimo Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-14 įsakymą Nr. DV-486 „Dėl Verslo gatvės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 prieš terminą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. išregistruoti panaudos teises į 1,10868 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1808-5060) ir 0,7200 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1806-8738);

2.2. išregistruoti 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-05

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – siekiant įregistruoti pertvarkytus žemės sklypus tikslinga nutraukti 2009-02-17 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 prieš terminą, išregistruoti panaudos teises ir 2009-02-17 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 sutartis iš Nekilnojamoj turto registro. Paaiškiname, kad 1,10868 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1808-5060) ir 0,7200 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1806-8738) buvo apsispręsta pertvarkyti siekiant įregistruoti Verslo gatvės inžinerinį statinį ir tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas“. Dėl žemės sklypų, atsiradusių pertvarkius anksčiau minėtus žemės sklypus (unikalus Nr. 4400-1808-5060 ir unikalus Nr. 4400-1806-8738), reikės kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių dėl nustatytų žemės sklypų duomenų patvirtinimo bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimo Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), 15 punktu.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, valstybinė žemė gali būti perduodama laikinai neatlygintinai naudotis ir savivaldybėms. Taisyklių 15 punkte nustatyta, kad valstybinės žemės sklypo panaudos gavėjas taip pat privalo kreiptis į valstybinės žemės patikėtinį dėl panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą, kai panaudos gavėjas nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

Civilinio kodekso 6.642 straipsnis nustato sutarties šalių teisę atsisakyti daikto neatlygintino naudojimo sutarties prieš panaudos sutarties galiojimo terminą.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Į pradžią