Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-383 2019-10-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-28 Nr. TŽ-383

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 18 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-229 Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių tvirtinimo nuostatomis, atsižvelgdama į UAB „Muldaigis“ 2019-03-28, 2019-04-16 ir 2019-10-10 prašymus ir Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio 2019-04-10 ir 2019-10-25 protokolus Nr. KPPt-136-(5.1.) ir Nr. KPPt-440-(5.1.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti be aukciono investuotojui – UAB „Muldaigis“ – 99 metams (naujų gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastatų statybai) Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (žemės sklypo planas ir Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties projektas pridedami), 7000 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1032), esantį Lankų g. 12, Alytaus mieste.

2. Nustatyti, kad:

2.1. žemės sklypo rinkos vertė pagal verčių žemėlapius, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis – 34 200 Eur;

2.2. žemės nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarties pabaiga. Investicijų sutartis laikoma nutraukta (pasibaigusia) nuo Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą momento;

2.3. šis sprendimas yra Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Muldaigis“ priedas.

3. Nurodyti, kad žemės sklypo nuomininkas:

3.1. laikytųsi nustatytų žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų;

3.2. savo lėšomis žemės sklype įsirengtų inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus;

3.3. žemės nuomos sutartis kontroliuojančiam asmeniui suteiktų informaciją apie sutarties vykdymą. Informacija apie padarytas investicijas suteikiama kas metai nuo žemės nuomos sutarties sudarymo dienos penkerius metus.

 

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-28

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 18 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-229 patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių nuostatomis ir atsižvelgiant į UAB „Muldaigis“ 2019-03-28, 2019-04-16 ir 2019-10-10 prašymus ir Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio 2019-04-10 ir 2019-10-25 protokolus Nr. KPPt-136-(5.1.) ir Nr. KPPt-440-(5.1.) išnuomoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 0,7000 ha ploto žemės sklypą, Artojų g. 31, Alytaus pramonės parke.

UAB „Muldaigis“ prašymas apsvarstytas 2019-04-04 Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Patikslintas UAB „Muldaigis“ prašymas apsvarstytas 2019-10-24 Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Nuspręsta siūlyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai ne aukciono būdu leisti išsinuomoti (investuotojui) UAB „Muldaigis“ ir sudaryti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutartį 99 metams naujų gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastatų statybai 7000 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1018), esantį Artojų g. 31, Alytaus mieste, Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje. Žemės sklype numatoma statyti naujus gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatus, vykdyti hidraulinių sistemų gamybą / remontą, teikti krovinių pervežimo paslaugas vidaus ir tarptautiniais maršrutais, teikti transporto paslaugas tvarkant miestą. Įmonė planuoja investuoti apie 200 000 Eur bei sukurti 18 naujų darbo vietų.

PRIDEDAMA. Dokumentų kopijos, 11 lapų.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                         Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-383 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO - žemės sklypo planas
TŽ-383 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO - žemės sklypo nuomos sutartis
Į pradžią