Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-381 2019-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-25 Nr. TŽ-381

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 41 punktu,  Alytaus Jotvingių gimnazijos  nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimu Nr. T-176 „Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo“, 29.3.1 ir 30.1 papunkčiais, atsižvelgdama į Pretendentų  Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos 2019-10-03 protokolą Nr. TV-15-(4.11), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-10-17 raštą Nr. 4-01-8902 „Dėl informacijos apie Donatą Vasiliauską pateikimo“ ir Donato Vasiliausko 2019-10-18 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti nuo 2019 m. lapkričio 5 d. penkerių metų kadencijai Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriumi Donatą Vasiliauską.

2. Nustatyti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriui Donatui Vasiliauskui pareiginės algos pastovios dalies koeficientą – 12,6.

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui sudaryti terminuotą penkerių metų darbo sutartį su Alytaus Jotvingių gimnazijos paskirtuoju direktoriumi Donatu Vasiliausku.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-25

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Pretendentų Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos 2019-10-03 protokolą Nr. TV-15-(4.11) ir Donato Vasiliausko 2019-10-18 prašymą.

Donatas Vasiliauskas prašo jį nuo 2019 m. lapkričio 5 d. paskirti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriumi.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta informacija leidžia Donatą Vasiliauską skirti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriumi (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-10-17 raštas Nr. 4-01-8902 „Dėl informacijos apie Donatą Vasiliauską pateikimo“).

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią