Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-371 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-371

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ASOCIACIJOS ALYTAUS AEROKLUBO SKUNDO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 ir 4 dalimis, išnagrinėjusi asociacijos Alytaus aeroklubo 2019-10-09 skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPn-88, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atsisakyti tenkinti asociacijos Alytaus aeroklubo skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPn-88.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ASOCIACIJOS ALYTAUS AEROKLUBO SKUNDO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma atsisakyti tenkinti asociacijos Alytaus aeroklubo 2019-10-09 skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPn-88. Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija Česlovo Galakvoščiaus ir gyventojų 2019-08-08 kreipimosi dėl istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimo nepripažino peticija dėl šių priežasčių:

1. Dėl reikalavimo atsisakyti siekio naikinti aerodromą (kreipimosi 8 p.) nepripažinti peticija, nes Alytaus miesto savivaldybės tarybos siekis surasti vietą Laisvajai ekonominei zonai (toliau – LEZ)  yra tik galimybių paieška, kuri įgyvendinama perkant Alytaus LEZ steigimo galimybių studijos parengimo paslaugą, ir sprendimai bus priimami gavus šios studijos rengėjų pasiūlymus bei Vyriausybei priėmus sprendimą perduoti savivaldybei aerodromo turtą. Todėl šis reikalavimas neatitinka Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes šiam reikalavimui įgyvendinti nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

2. Dėl reikalavimo atšaukti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 priimtą sprendimą Nr. T-185 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios“ ir „palikti galioti“ Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“  (kreipimosi 9 p.) nepripažinti peticija, nes jo įgyvendinimas yra pavėluotas –  šis sprendimas yra pripažintas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-185. Teisingumo ministro 2013-12-23 įsakymu Nr. 1R-298 patvirtintų Teisės aktų rengimo rekomendacijų 86 punkte nustatyta, jog teisės akto, kuriuo buvo pripažinti netekusiais galios kiti teisės aktai ar atskiros jų nuostatos, pripažinimas netekusiu galios neatkuria juo pripažintų netekusiais galios teisės aktų galiojimo, todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-185 pripažinimas netekusiu galios neatkurs negaliojančio Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“.  

                      3. Dėl siūlymo įveiklinti Alytaus aerodromą kaip jau sukurtą infrastruktūrą ir jį plėtoti miesto gyventojų poreikiams, turizmui ir kitoms paslaugoms (kreipimosi 10 p.) nepripažinti peticija vadovaujantis tais pačiais motyvais, kaip ir dėl kreipimosi 8 reikalavimo ir dėl to, jog už aerodromo įveiklinimą yra atsakingas Alytaus aeroklubas, kuris aerodromo žemės sklypą bei jame esančius statiniais naudojasi panauda, o ne savivaldybė, kuri nėra šio turto savininkė ar valdytoja. Aerodromo turtas šiuo metu yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomas turtas. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“, bus likviduotas, Departamentas inicijuos turto, esančio Alytaus miesto civilinio aerodromo teritorijoje, perdavimą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Vyriausybė, likviduodama departamentą, sprendžia aerodromo turto perdavimo savivaldybei klausimą. Kol šis turtas neperduotas Alytaus miesto savivaldybei, savivaldybė negali priimti sprendimų dėl jo. Šis reikalavimas neatitinka Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes jam įgyvendinti nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

4. Dėl reikalavimo ieškoti kitų teritorijų LEZ steigimui (kreipimosi 11 p.) nepripažinti peticija, nes šis reikalavimas šiuo metu yra įgyvendinamas, nes galimybių studijos pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje numatyta įvertinti tris galimas LEZ teritorijas Alytaus mieste, todėl šis reikalavimas neatitinka Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

5. Dėl reikalavimo bendradarbiauti su Alytaus rajono savivaldybe (kreipimosi 12 p.) nepripažinti peticija,  nes šiuo metu Alytaus miesto ir rajono savivaldybės bendradarbiauja: Alytaus miesto savivaldybė yra delegavusi atstovą į Alytaus rajono savivaldybės sudarytą darbo grupę dėl pramonės parko galimybių studijos Alytaus rajone rengimo, todėl šis reikalavimas neatitinka Peticijų 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Peticijų komisijos nuostatų 14.2 papunkčio nuostatų, nes jis vykdomas ir jam įgyvendinti nereikia priimti naujo teisės akto ar pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto.

Be Peticijų komisijos nurodytų motyvų 2019-10-09 asociacijos Alytaus aeroklubo skundas atmestinas ir dėl šių priežasčių:

                      Peticijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiškėjas – ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė, šio įstatymo nustatyta tvarka parašę ir pateikę kreipimąsi (peticiją). Šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad kreipimesi turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas. O šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, jog skunde turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, aplinkybės, pagrindžiančios sprendimo neteisėtumą ar nepagrįstumą. Peticijų įstatymas nenumato, jog pareiškėjas gali būti juridinis asmuo.

2019-08-08 kreipimosi iniciatorius yra Česlovas Galakvoščius. 2019-10-09 skundą dėl Peticijų komisijos sprendimo pateikė juridinis asmuo asociacija Alytaus aeroklubas, kuris pagal Peticijų įstatymą negali būti pareiškėju, todėl ir neturi teisinio pagrindo skųsti Peticijų komisijos sprendimą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, asociacijos Alytaus aeroklubo 2019-10-09 skundas yra atmestinas.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                            Giedrius Šimas

 

 

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                           Giedrius Šimas

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

 

Į pradžią