Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-366 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-17 Nr. TŽ-366

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI

 

2019-10-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.1, 6.4, papunkčiais ir atsižvelgdama į biudžetinės įstaigos Alytaus kraštotyros muziejaus 2019-10-08 prašymą dėl rūsio patalpų Jiezno g. 2 Alytuje, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti biudžetinei įstaigai Alytaus kraštotyros muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise jo nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias 127,17 kv. m ploto rūsio patalpas Jiezno g. 2, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/417 pastato unikalus Nr. 1190-0000-7012, pastato pažymėjimas plane 1B1p, patalpos pažymėtos R-1 – R- 14), kurio inventorinis Nr. 12101154.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Alytaus kraštotyros muziejaus 2019-10-08 prašymą dėl rūsio patalpų Jiezno g. 2 Alytuje.

Parengto projekto tikslas – perduoti biudžetinei įstaigai Alytaus kraštotyros muziejui Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – negyvenamąsias 127,17 kv. m ploto rūsio patalpas Jiezno g. 2, Alytuje – nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Šis juridinis faktas bus įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Įstaiga sudaro palankias sąlygas ir galimybes bendruomenei plėtoti įvairią kultūros veiklą, naudotis kultūros paslaugomis, ugdo kūrybingumą, bendruomeniškumą, skatina įvairių žmonių grupių kultūrinę edukaciją ir komunikaciją, įgyvendina Alytaus miesto bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programą.

Biudžetinė įstaigai Alytaus kraštotyros muziejus patalpomis naudojasi nuo 2009 m. Šiose patalpose vykdomos edukacinės programos, įtrauktos į Kultūros paso paslaugų sąrašą, kuriame iki 2023 m įsipareigoję vesti ekskursijas, vyksta knygų pristatymai. Šiose patalpose veikiantis muziejaus padalinys pristato Pietų Lietuvos priešistorę ir Alytaus miesto ištakas

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią