Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-360 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

                                                                                                                              Projektas

2019-10-17 Nr. TŽ-360

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu ir 35.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, kadastro duomenų byloje Nr. 11/17166:

1.1. pastato unikalus Nr. 1197-9000-3042, pažymėtas 4D2b, pastato inventorinis Nr. 212400102, patalpos pažymėtos plane: rūsyje R-1 (341,12 kv. m), pirmame aukšte nuo 1-3 iki 1-15 (173,93 kv. m), antrame aukšte nuo 2-1 iki 2-14 (326,01 kv. m), bendras plotas 841,06 kv. m;

1.2. pastato unikalus Nr. 1197-9000-3018, pažymėtas 1D2/b, pastato inventorinis Nr. 212400103, patalpos pažymėtos plane: rūsyje nuo R-1 iki R-18 (570,08 kv. m), pirmame aukšte nuo 1-1 iki 1-48 (538,67 kv. m), bendras plotas 1 108,75 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. patalpų paskirtis – gydymo;

2.2. veiklos pobūdis – veikla pagal patalpų paskirtį;

2.3. nuomos terminas – 10 metų;

2.4. pradinis nuompinigių dydis:

2.4.1. už patalpas, nurodytas 1.1 papunktyje  – 1,28 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4.1. už patalpas, nurodytas 1.2 papunktyje  – 1,22 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 1 949,81 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, išnuomoti viešojo konkurso būdu. Išvardintas negyvenamąsias patalpas galima nuomotis visas kartu arba atskirai.

Patalpos patikėjimo teise buvo perduotos biudžetinei įstaigai Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, tačiau įstaigą likvidavus nuo 2019-09-30 patalpos buvo grąžintos Alytaus miesto savivaldybei.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.  

 

 

 

Patarėja                                                    Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią