Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-362 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

                                                                                                                               Projektas

2019-10-17 Nr. TŽ-362

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio
30 d. sprendimu Nr. T-189 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų
sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo“, 10.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. 341 ,,Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                       


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

(data)

Alytus

 

 

 

Siekiant savivaldybės ir policijos bendrų veiksmų, skirtų viešajai tvarkai užtikrinti, organizuojant ir vykdant prevencinę veiklą bei veiksmų koordinavimą, būtina atsižvelgti į Saugios savivaldybės koncepcijos nuostatas ir organizuoti jos įgyvendinimą.

Saugios savivaldybės koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (toliau – koncepcija), nustato saugios savivaldybės aplinkos kūrimo tikslus, uždavinius, saugios aplinkos savivaldybėje kūrimo kryptis, saugią savivaldybę apibūdinančius kriterijus, reglamentuoja koncepcijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Būtina nustatyti sąveikas, Alytaus mieste įvedus nepaprastąją padėtį ar paskelbus mobilizaciją, demobilizaciją, dalyvaujant Alytaus miesto savivaldybės pasirengimą mobilizacijai organizuojančių institucijų veikloje, prisidedant prie gyventojų įspėjimo ir informacijos sklaidos nefunkcionuojant TV/radijui, internetui.

 

 

 

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas                                                      Jonas  Muzikevičius

 

Tel. (8 315) 55 123, +370 626 99074, el. p. Jonas.Muzikevicius@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-362 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
Į pradžią