Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-363 2019-10-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-17 Nr. TŽ-363

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ  NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, Sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro sporto salių naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo  tvirtinimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       201  m.____________________ d.

                                                                                       sprendimu Nr.  _______

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ  NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – tarkos aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybei nuosavybei teise priklausančios sporto infrastruktūros – sporto salių, baseinų, stadionų, aikštynų ir kt. (toliau –  sporto infrastruktūra) – naudojimo tvarką.

2. Sporto infrastruktūra, kuri patikėjimo teise perduota švietimo įstaigoms, pagal aprašą naudojama tik pasibaigus formaliojo ugdymo įstaigos pamokinei ir popamokinei veiklai.

 

II SKYRIUS

SPORTO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO TVARKA

 

3. Sporto infrastruktūros naudojamo prioritetai:

3.1. oficialioms sporto rungtynėms ir olimpinių sporto šakų pripažintų federacijų organizuojamose pirmenybėse dalyvaujančių komandų reikmėms;

3.2. NVŠ reikmėms;

3.3. bendruomenės sveikatinimo ir kūno kultūros reikmėms.

4. Jeigu patalpomis tuo pačiu metu nori pasinaudoti kelios tą patį prioritetą atitinkančios sporto organizacijos ir laisvieji mokytojai ((toliau – organizacijos), pirmumo teisė naudotis patalpomis suteikiama:

4.1. pagal  amžių – jaunesnei pagal amžių sportininkų grupei, siekiant, kad vaikų iki 12 metų užsiėmimai pasibaigtų iki 18 val., o jaunuoliams iki 18 metų – ne vėliau kaip 20 val.;

4.2. pagal sporto pasiekimus – aukštesnę vietą praėjusiose pirmenybėse užėmusiai komandai;

4.3. pagal grupėje sportuojančių žmonių skaitlingumą.

 

III SKYRIUS

SPORTO INRASTRUKTŪROS SKYRIMO TVARKA

 

5.  Sporto organizacijos ir laisvieji mokytojai (toliau – organizacijos), siekiančios naudotis sporto infrastruktūra, iki kiekvienų metų rugpjūčio 20 dienos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikia prašymą (forma pateikiama priede):

5.1. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, gavęs organizacijos prašymą ir vadovaudamasis aprašo II skyriuje nustatyta sporto infrastruktūros naudojimo tvarka, ne vėliau kaip iki rugpjūčio 30 d. paskirsto infrastruktūrą paraiškų teikėjams, raštu informuodamas juos apie paraiškų tenkinimą/netenkinimą.

5.2. Atsižvelgdamos į sporto šakų specifiką ir sezoniškumą, organizacijos kiekvienų metų vasario 15 d.  teikia prašymus dėl sporto infrastruktūros naudojimo korekcijos, o Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas tokią korekciją atlieka iki kovo 1 dienos.

5.3. Kiekvienai NVŠ grupei turi būti sudarytos ne mažiau kaip 2 užsiėmimų po 2 akademines valandas per savaitę sąlygos.

6. Organizacijos prašymus dėl laisvų sporto infrastruktūros patalpų naudojimo gali teikti nuolat.

7. Organizacija, nesutinkanti dėl jai paskirto sporto infrastruktūros naudojimo laiko, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gali pateikti motyvuotą prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

8. Alytaus miesto savivaldybės direktorius, įvertinęs prašyme išdėstytus argumentuotus motyvus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas gali įpareigoti Švietimo ir sporto skyriaus vedėją patikslinti paskirstytos sporto infrastruktūros naudojimo laiką ir apie tai nedelsiant raštu informuoti prašymo teikėją.

9. Organizacijos pagal joms paskirtą sporto infrastruktūros naudojimo laiką ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. ir/ar kovo 15 d. pasirašo sutartį su sporto infrastruktūrą valdančia įstaiga pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas sąlygas ir įkainius.

 

IV SKYRIUS

APSKAITOS IR INFORMACIJOS TVARKA

 

10. Sporto infrastruktūrą valdanti įstaiga kiekvieno mėnesio 5 dieną pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytus įkainius išrašo ir išsiunčia sąskaitą sporto infrastruktūra besinaudojančiai organizacijai.

11. Sąskaitos už naudojamą sporto infrastruktūrą turi būti apmokėtos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos išsiuntimo dienos.

12. Organizacijai, neapmokėjusiai sąskaitos per 11 punkte nurodytą laikotarpį, išsiunčiamas įspėjimas, nurodant terminą, iki kurio turi būti apmokėta sąskaita. Įspėjime nustatytu terminu neapmokėjus sąskaitos, sutartis gali būti nutraukta apie tai įspėjus organizaciją prieš 30 kalendorinių dienų.

13. Informaciją apie sporto infrastruktūros naudojimą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbia Švietimo ir sporto skyrius ir sporto infrastruktūrą naudojančių įstaigų  vadovai savo interneto svetainėse ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškų tenkinimo. Informacija apie sporto infrastruktūros naudojimo pakeitimus turi būti paviešinta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo priėmimo.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ  NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

(data)

Alytus

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2018-10-18 sprendimu Nr. XIII-1540 patvirtino naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto įstatymą. Jame įtvirtinti kūno kultūros ir sporto veiklos organizavimo principai bei savivaldybių tarybų sporto srities kompetencija.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo tvirtinimo“ neatitinka įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, sporto veiklos nepertraukiamumo, asmenų laisvo apsisprendimo ir pasirinkimo bei visuomenės skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose principų, todėl būtina atitinkamai patvirtinti naują tvarkos aprašą.

 

 

 

Rengėjai/pranešėjai

Frakcijos „Už Alytų“ seniūno pavaduotoja                                        Laura Radzevičiūtė

 

Frakcijos „Už Alytų“ narys                                                                Gediminas Daukšys

 

 

 

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 109, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Dokumento priedai:
TŽ-363 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-APRAŠO PRIEDAS
Į pradžią