Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-358 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                               Projektas

2019-10-15 Nr. TŽ-358

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymą Nr. DV-823 „Dėl narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos“, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyriaus 2019-05-07 raštą „Dėl deleguojamo asmens į Neįgaliųjų reikalų komisiją“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminės organizacijos 2019-05-09 pranešimą, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialo 2019-05-21 prašymą Nr. 9 dėl atstovo delegavimo į NRK, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ 2019-09-23 raštą Nr. 12,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės 2019-05-31 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“:

1.      Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Gema Šakinienė, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos pirmininkė;

Jūratė Budrikienė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ deleguota narė;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Palmira Raškauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja;

Daiva Pasaravičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus  specialistė;

Daiva Markinienė, VšĮ Alytaus ir Vilniaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialo pirmininkė;

Vaclava Lilienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminės organizacijos narė.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.  Komisijos pirmininke skirti Valę Gibienę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

                                           

 


 

                     


Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-15

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymą Nr. DV-823 „Dėl narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos“, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyriaus 2019-05-07 raštą „Dėl deleguojamo asmens į Neįgaliųjų reikalų komisiją“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminės organizacijos 2019-05-09 pranešimą, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialo 2019-05-21 prašymą Nr. 9 dėl atstovo delegavimo į NRK, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ 2019-09-23 raštą Nr. 12,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės 2019-05-31 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos prašoma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2015-11-19 sprendimo  Nr.  T-338 1 punktu sudarytą Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Neįgaliųjų reikalų komisija). Neįgaliųjų reikalų komisija sudaroma ir jos sudėtis keičiama savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Pakito jos sudėtis, todėl atitinkamai reikia pakeisti pirminį sprendimą.

Neįgaliųjų reikalų komisija sudaroma iš Alytaus miesto neįgaliųjų socialinės integracijos organizacijų ir Alytaus miesto savivaldybės atstovų. Tai visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu. Neįgaliųjų reikalų komisiją sudaro 8 nariai.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                          Ineta Slavinskienė

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 56 660, +370 610 30897, el. p. ineta.slavinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-358 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią