Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-357 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-15 Nr. TŽ-357

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21 punktu, Alytaus miesto šeimos centro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-398 „Dėl Alytaus vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo, Alytaus miesto šeimos centro nuostatų patvirtinimo“, 11.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainą  (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. T-185 „Dėl Alytaus vaikų globos namų teikiamų socialinės globos kainos tvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.______________ d.

sprendimu Nr. _______

 

 

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINA

 

 

Eurai

 

Planinis paslaugų gavėjų skaičius – 46

 

Bendroji socialinė globos lėšų dalis

75 441,59

 

Planiniam paslaugų gavėjui vienam mėnesiui tenkanti išlaidų suma

157,17

 

Kintamoji socialinės globos lėšų dalis

714 854,59

 

Planiniam paslaugų gavėjui vienam mėnesiui tenkanti išlaidų suma

1 489,28

 

Visa socialinių paslaugų kaina vienam paslaugų gavėjui per mėnesį

1 646,45

 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-15

(data)

Alytus

 

 

Prašome patvirtinti Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų globotiniams (rūpintiniams) kainą. Prašymą motyvuojame:

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-398 buvo pakeistas Alytaus vaikų globos namų pavadinimas į Alytaus miesto šeimos centro pavadinimą ir patvirtinti nauji įstaigos nuostatai. Padaugėjo įstaigoje vykdomos veiklos rūšių. Socialinių paslaugų teikimas vaikams, netekusiems tėvų globos, yra tik viena iš jų. Todėl socialinių paslaugų kaina gali būti pagrindas, skaičiuojant ne visas įstaigos, o tik institucinės globos ir bendruomeninių vaikų globos namų padalinių veiklos išlaidas.

2. Įstaigos nuostatų 2 skyriaus 11.2 punkte įrašyta, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, šiuo atveju Alytaus miesto savivaldybės taryba, nustato centro teikiamų socialinių paslaugų kainas.

3. Įgyvendiname priemonę, įrašytą rekomendacijų, pateiktų Alytaus šeimos centro valdymo ir vidaus kontrolės vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-6-(37,5) įgyvendinimo priemonių plane – iki 2019 m. spalio 1 d. parengti ir suderinus su socialinės programos koordinatoriumi pateikti savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-184 ,,Dėl Alytaus vaikų globos namų  socialinės globos kainos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir naujos centro institucinės globos bei bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainos nustatymo.

Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kaina pateikiama sumodeliavus situaciją, kai nuo 2020 m. gruodžio 31  d. įstaigoje nebus teikiamos institucinės globos paslaugos ir visi (ne daugiau kaip 40) globotiniai (rūpintiniai) gyvens bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN), tai yra 5 atskiruose butuose ar namuose. 

Pažymime, kad  75 procentus visų išlaidų sudaro personalo darbo užmokestis, kurio skaičius nustatomas taikant socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų skaičiavimo metodiką  (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A1-461). Šia metodika vadovavomės nustatydami personalo etatų skaičių. Tai būtina sąlyga norint gauti naujas ir išsaugoti jau turimas veiklos licencijas. Apskaičiuojant darbuotojų darbo užmokestį buvo taikomi  šiuo metu jiems nustatyti PDUD koeficientai.

PRIDEDAMA. Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos apskaičiavimas, 1 lapas.

 

 

Direktorius                                                                                   Romutis  Žebuolis

 

 

 

 

 

Sprendimo ,,Dėl Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo“ projekto aiškinamojo rašto priedas

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS 2020 M.

 

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys (5 vnt. iki 40  vaikų)

Bendrąją socialinės globos lėšų dalį sudarančios išlaidos

2020 M. PLANINIS VAIKŲ SKAIČIUS (2020-12-31)

40

Socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, valstybinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos

57111.59417

Išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinės prekės, spaudiniai ir kitos prekės, susijusios su įstaigos administravimu)

0

Transporto išlaidų dalis, tiesiogiai nesusijusi su socialinės globos teikimu (administravimo, ūkinio ir aptarnaujančio personalo transportas)

800

Kitos išlaidos (šildymas, elektra, vandentiekis, kanalizacija, ryšių paslaugos, spaudiniai ir kita)

14530

Ilgalaikio turto remontas

3000

Kitos paslaugos (programoms prižiūrėti, priešgaisrinės paslaugos, darbų saugos paslaugos ir kt. paslaugos)

0

Iš viso

75441.59417

Planiniam gyventojui tenka 2019 m.

6286.80

Planiniam gyventojui tenka vienam mėnesiui:

157.17

Kintamąją socialinės globos lėšų dalį sudarančios išlaidos

Profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu (socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų), darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimas ir komandiruočių išlaidos

583771.6

Maitinimo išlaidos

64800

Medikamentai

2871

Išlaidos patalynei ir aprangai

15000

Transporto išlaidų dalis, susijusi su socialinės globos teikimu

4000

Išlaidos kitoms prekės, kurios susijusios su paslaugos gavėjo poreikiais (slaugymo, ugdymo, techninės pagalbos priemonės, kitos prekės)

17232

Kitos paslaugos (kišenpinigiai – kas mėnesį 15,20 Eur)

10200

Kitos paslaugos (važiavimo bilietai – kas mėnesį pagal poreikį)

1200

Kitos paslaugos (vasaros stovyklai)

6000

Kitos paslaugos (buto nuoma ir butų mokesčiai)

9700

Kitos paslaugos (notaro, teisinės ir kt. nenumatytos paslaugos)

80

Iš viso

714854.5906

Planiniam gyventojui tenka 2020 m.

59571.22

Planiniam gyventojui tenka vienam mėnesiui

1489.28

 

 

Bendroji globos lėšų dalis +  kintamoji globos lėšų dalis

1646.45

Iš jų valstybės dotacija  vaikui per mėn. Eur

152

Iš jų savivaldybės lėšos

1494.45

Vieno gyventojo (vaiko) išlaikymo kaina 2020 m.

1646.45

Iš jos darbuotojų darbo užmokestis (Eur)

1234.34

Iš jos darbuotojų darbo užmokestis (procentais)

75

Iš jos vaikų maitinimas (Eur)

135.0

Iš jos vaikų maitinimas (procentais)

8.2

Lieka kitoms reikmėms, įskaitant komunalinius mokesčius ir nuomą (Eur)

277.1

Lieka kitoms reikmėms (procentais)

16.8

Dabartinė kaina (Eur)

1194

 

 

 

 

 

 

 

direktorius                                                Romutis Žebuolis

 

Tel.      , el. p.      

Į pradžią