Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-356 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-15 Nr. TŽ-356

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.642 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimu Nr. T-338 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-19 posėdžio protokolą Nr. TP-15, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 2SUN-40 (14.2.56)/ SRN-28-(32.26) prieš terminą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių išregistruoti 1,1006 ha ploto Domantonių gatvės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4973-5124) ir 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 2SUN-40 (14.2.56)/ SRN-28-(32.26).

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-15

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimo projektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), 15 punktu.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, valstybinė žemė gali būti perduodama laikinai neatlygintinai naudotis ir savivaldybėms. Taisyklių 15 punkte nustatyta, kad valstybinės žemės sklypo panaudos gavėjas taip pat privalo kreiptis į valstybinės žemės patikėtinį dėl panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą, kai panaudos gavėjas nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta – jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

Remiantis pirmiau įvardytu teisiniu reglamentavimu prieš savivaldybei ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriui (toliau – NŽT Alytaus skyrius) 2018-05-08 sudarant valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 2SUN-40-(14.2.56.)/SRN-28-(32.26.) (toliau – sutartis) (pridedama) savivaldybės taryba išreiškė savo valią dėl Domantonių gatvės žemės sklypo perėmimo neatlygintinai naudotis (panaudos pagrindais) 2017-10-26 sprendimu Nr. T-338 (pridedama), todėl remdamasi pirmiau išdėstytu reglamentavimu, savivaldybės taryba taip pat turi išreikšti savo valią dėl pirmiau paminėtos panaudos sutarties nutraukimo.

Civilinio kodekso 6.642 straipsnio 2 dalis nustato sutarties šalių teisę atsisakyti daikto neatlygintino naudojimo sutarties prieš panaudos sutarties galiojimo terminą.

Panaudos sutartį reikia nutraukti, siekiant tinkamai įgyvendinti:

1.   Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto (toliau – komitetas) pirmininko S. Bitino suformuotą užduotį administracijos direktoriui – pavesti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus specialistams patikslinti Domantonių gatvės duomenis Nekilnojamojo turto kadastre dėl inžinerinių statinių ir, pateikus pasiūlymus gyventojams, kuriems bus galimybė išsipirkti suformuotus įsiterpusios valstybinės žemės sklypus, išregistruoti Domantonių gatvės žemės sklypą iš VĮ Registrų centro, parengti naują šios gatvės sklypo projektą (pridedama VLIS „Avilys“ kortelė). (Pagal šiuo metu esančią situaciją Domantonių gatvės žemės sklypas teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ir kadastro žemėlapyje, o tai reiškia, kad tiek projektas, kuriuo buvo suformuotas Domantonių gatvės žemės sklypas, tiek pagal projektą parengta žemės sklypo kadastrinė byla buvo patikrinti ir suderinti atitinkamų institucijų, atsakingų už projektų, kadastrinių matavimo bylų patikrinimą, suderinimą. Iš viso su tuo susijusiems reikalams buvo išleista savivaldybės biudžeto lėšų apie 6 387, 06 Eur).

2.   Administracijos direktoriaus suformuluotą užduotį Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus specialistams (analogiškas komiteto užduoties tekstas) (pridedama VLIS „Avilys“ kortelė).

Nenutraukus panaudos sutarties, savivaldybei nesikreipus į NŽT Alytaus skyrių dėl panaudos teisių išregistravimo iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir dėl Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro ir kadastro žemėlapio, o NŽT Alytaus skyriui nepriėmus atitinkamų sprendimų dėl to, negalės būti išregistruotas Domantonių gatvės žemės sklypas, kadastro Nr. Nr. 1101/7001:140, ir dėl to pagal komiteto ir administracijos direktoriaus suformuotas užduotis negalės būti organizuojamas naujo Domantonių gatvės žemės sklypo projekto rengimas, kuriuo bus iš naujo projektuojamas Domantonių gatvės žemės sklypas, paliekant galimai įsiterpusius valstybinės žemės plotus, kuriuos Domantonių gatvės žemės sklypų savininkai siektų arba (galbūt) siektų savo lėšomis atskirais projektais suformuoti ir prisijungti prie jų nuosavybė teise valdomų sklypų, besiribojančių su galimai įsiterpusiais valstybinės žemės plotais.

Pastebėtina, kad nutraukus panaudos sutartį, išregistravus ją ir Domantonių gatvės žemės sklypą iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro, o naujo Domantonių gatvės žemės sklypo formavimas, siekiant sudaryti (palikti) galimai įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus, kuriuos Domantonių gatvės žemės sklypų savininkai siektų arba galbūt siektų prisijungti, dar negarantuoja, jog toks projektas bus ateityje patvirtintas, nes bet kokiu atveju, prieš tvirtinant  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, atitinkamos institucijos (centrinė NŽT) dar įvertins naujo projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pateiks išvadą dėl tikslingumo tvirtinti projektą ar jo netvirtinti (Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktas).

Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą, jam įgyvendinti biudžeto lėšų gali prireikti ir / arba prireiks, priklausomai nuo to, kokį sprendimą konkrečiais atvejais priims VĮ Registrų centras (išregistruoti panaudos teises ir kitas teises, žemės sklypą – apie 100,00 Eur, nebent VĮ Registrų centras priims sprendimą kompensuoti lėšas pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalį).

Pastebėtina, kad biudžeto lėšų pareikalaus (siekiant įgyvendinti pirmiau paminėtas užduotis) tolesni administracijos veiksmai:

1.   Domantonių gatvės (neišskaitant inžinerinių tinklų), kaip statinio, kadastrinių duomenų tikslinimas – apie 100,00 Eur.

2.   Naujų Domantonių gatvės (statinio) kadastrinių duomenų įregistravimas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre – iki 20,00 Eur (jei / nebent VĮ Registrų centras priims sprendimą, kompensuoti lėšas pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalį).

3.   Naujo Domantonių gatvės žemės sklypo projekto rengimas ir jo įgyvendinimas – apie 1 000,00 Eur.

4.   Naujo suformuoto Domantonių gatvės žemės sklypo įregistravimas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ir kadastro žemėlapyje – nuo 101,37 Eur iki 1 448,10 Eur, priklausomai nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės (jei / nebent VĮ Registrų centras priims sprendimą kompensuoti lėšas pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalį).

5.   Panaudos sutarties teisių įregistravimas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre – iki 20,00 Eur (jei / nebent VĮ Registrų centras priims sprendimą kompensuoti lėšas pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalį.).

    Iš viso tai sudarytų apie 2 688,10 Eur.

PRIDEDAMA:

1.   Sutarties kopija, 2 lapai.

2.   Sprendimo nuorašas, atspausdintas iš savivaldybės svetainės teisės aktų paieškos, 2 lapai.

3.   Atspausdinta užduočių kortelė iš VLIS „Avilys“, 3 lapai.

 

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Rasa Zymonienė

 

Tel. (8 315) 55 166, el. p. rasa.zymoniene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-356 - DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO-SUTARTIS
Į pradžią