Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-353 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-353

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019-10-01 protokolą Nr. KPPt-384, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Laimos Vincės Kirkliauskienės 2019-10-08 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją:

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Kristina Builovaitė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė;

Žydrūnė Česonytė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė;

Lukas Stravinskas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Nerijus Cesiulis           

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019-10-01 protokolą Nr. KPPt-384, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Laimos Vincės Kirkliauskienės 2019-10-08 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos prašoma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudėtį.

                      Premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos komisija sudaroma iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų narių, 2 savivaldybės administracijos darbuotojų, 3 Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos deleguotų narių. Keturi iš septynių komisijos narių keičiami: 1 tarybos narys ir 3 jaunimo atstovai.

                      Šiame tarybos sprendimo projekte vietoj tarybos narės Nijolės Makštutienės deleguota Laima Vincė Kirkliauskienė. Pakeisti trys Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų deleguoti nariai: vietoj Tomo Nikulino ir Roko Berškio, kurie jau nepriklauso Jaunimo reikalų tarybai, deleguota Kristina Builovaitė ir Lukas Stravinskas, o vietoj Mildos Sakavičiūtės, kuri atsisakė dirbti Premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurse, deleguota Žydrūnė Česonytė.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)                                            Dalia  Kavolynienė

 

Tel. (8 315) 55 178, +370 684 97043, el. p. Dalia.Kavolyniene@alytus.lt

Į pradžią