Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-350 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-350

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti Alytaus miesto savivaldybės vietos valdžios atstovus į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą:

                      Jurgitą Šukevičienę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją,

                      Aurelijų Jaruševičių, Alytaus miesto savivaldybės mero patarėją,

                      Inetą Dimšienę, savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją.

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-334 „Dėl dalyvavimo asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės veikloje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl dalyvavimo asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupėje“ projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

                      Sprendimo tikslas – pasikeitus Alytaus miesto savivaldybės tarybos bei administracijos sudėčiai, siūloma deleguoti naujos sudėties narius į Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdymo organus.

                      Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes, pasitelkus vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų, skatinti Alytaus miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

                      Priėmus šį Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, būtina pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-334 „Dėl dalyvavimo Asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės veikloje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 109, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

 

Projekto alternatyva:

DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

Į pradžią