Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-344 2019-10-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-08 Nr. TŽ-344

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-08

(data)

Alytus

 

 

                      Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2019-09-12 atsiuntė teikimą Nr. 1-2(1.18) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nes Lietuvos Respublikos Seimui pakeitus Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio nuostatas, Alytaus miesto savivaldybės taryba turi atitinkamai pakeisti Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą.                      Savivaldybės meras raštu paprašė atidėti teikimo įgyvendinimo terminą iki kito savivaldybės tarybos posėdžio. Šiuo raštu Vyriausybės atstovas taip pat buvo informuotas, kad administracija yra parengusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuris buvo svarstomas savivaldybės tarybos komitetuose ir Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu atidėtas tobulinti. Taip pat Vyriausybės atstovas informuotas, kad administracija 2019-05-10 raštu Nr. SD-4029(6.17) „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų taikymo“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją dėl seniūnaičių rinkimų ir prašė išaiškinti, kaip turėtų elgtis susiklosčiusioje situacijoje – vadovaujantis tuo metu galiojusia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakcija, 2018 m. gegužės mėnesį buvo organizuoti seniūnaičių rinkimai (gyventojų apklausa), nes pasibaigė anksčiau išrinktų seniūnaičių kadencija. Rinkimų metu išrinkti visų 14-kos miesto seniūnaitijų seniūnaičiai.  Tuo metu galiojusioje įstatymo 33 straipsnio 2 dalies redakcijoje buvo nustatyta, kad seniūnaitis renkamas 3 metams, o 33 straipsnio 15 dalyje buvo nustatyti konkretūs atvejai, kuomet organizuojami nauji rinkimai – jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų dėl ligos ar kitų priežasčių. Vienintelė atšaukimo prielaida buvo numatyta 33 straipsnio 14 dalyje – jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Taigi išrinkti seniūnaičiai turi teisėtų lūkesčių dirbti iki 2021 metų gegužės. Tačiau įstatymo 33 straipsnio 2 dalies redakcijoje (įsigaliojusioje 2019 m. sausio 1 d.), taikomoje savivaldybėse, kuriose į pirmą posėdį susirinko 2019 metais išrinktos savivaldybių tarybos, nustatyta, kad seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis, o šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos savivaldybės tarybos nariai. Administracija teiravosi ministerijos nuomonės, ar, vadovaujantis šia nuostata, ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pirmojo 2019 metais išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio turėtų iš naujo organizuoti seniūnaičių rinkimus. Gavome atsakymą, jog tokia situacija netenkina nei bendruomenės, nei ministerijos, todėl Vidaus reikalų ministerija parengė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 321, 33, 351 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame inter alia siūloma nustatyti, kad jei seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, per artimiausius seniūnaičių rinkimus toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, t. y. ilgiau nei 4 metus. Įstatymo pakeitimo projektas įregistruotas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (būsena „Įtrauktas į paketą“), bet dar nepriimtas.

Esminiai tvarkos aprašo pakeitimai yra šie: seniūnaičių kadencija trunka 4 metus (buvo 3), rinkimai privalo būti organizuojami per 6 mėn. nuo tos dienos, kai į pirmą posėdį susirenka nauja išrinkta savivaldybės taryba, įteisinama galimybė rinkimus organizuoti elektroninių ryšių priemonėmis, reglamentuojama balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka. Tarybos sprendimo projektas 2019 m. birželio mėn. buvo teikiamas svarstyti tarybos komitetams. Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu detaliau nustatoma balsavimo el. ryšių  priemonėmis tvarka (23 ir 31 aprašo punktai). Taip pat atsižvelgta į Vyriausybės atstovo pastabas.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Jūratė Grinienė

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 146, +370 620 24184, el. p. jurate.griniene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-344 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią