Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-339 2019-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-07 Nr. TŽ-339

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMO MEMORANDUMUI IR MERO ĮGALIOJIMO JĮ PASIRAŠYTI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsniu ir Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto susitarimo memorandumui dėl Alytaus miesto dalyvavimo UNICEF vaikams draugiškų miestų projekte (pridedama).

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui pasirašyti susitarimo memorandumą su Lietuvos nacionaliniu UNICEF komitetu dėl Alytaus miesto savivaldybės dalyvavimo UNICEF vaikams draugiškų miestų projekte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO SUSITARIMO MEMORANDUMUI IR MERO ĮGALIOJIMO JĮ PASIRAŠYTI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-07

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymo 34 straipsnio 2 dalis numato, kad  savivaldybė atsako už prevencinės, kompleksiškai teikiamos ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimą. Organizuodamos ir teikdamos prevencinę, kompleksiškai teikiamą pagalbą ar kitą pagalbą šeimoms ir vaikams, savivaldybių institucijos ir įstaigos bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis, valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis. Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymo 52 straipsnis numato savivaldybės institucijų ir įstaigų įgaliojimus vaiko teisių apsaugos srityje. Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1.2 papunktis numato, kad sutartys su tarptautinėmis organizacijomis pasirašomos savivaldybės tarybai pritarus.

Susitarimo memorandumo tikslas – Alytaus miesto, draugiško vaikams, veiklos inicijavimas,  kuriame vaikų balsai, poreikiai, prioritetai ir teisės yra neatsiejama viešosios politikos programų ir sprendimų dalis. Bus sudarytos sąlygos vaiko gerovei stiprinti ir vaiko teisų apsaugos įgyvendinimui plėtoti.

Papildomų biudžeto lėšų teisės aktui įgyvendinti nereikės.

Vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo „Dėl mero įgaliojimo pasirašyti susitarimo memorandumą su Jungtinių tautų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionaliniu komitetu dėl Alytaus miesto savivaldybės dalyvavimo UNICEF Vaikams draugiškų miestų projekte“ projektas.

 

 

 

Vyriausioji specialistė

(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)                                             Rima Mockevičienė                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 138, +370 672 3821, el. p. rima.mockeviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-339 - DĖL PRITARIMO SUSITARIMO MEMORANDUMUI IR MERO ĮGALIOJIMO JĮ PASIRAŠYTI
Į pradžią