Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-342 2019-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-07 Nr. TŽ-342

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-09-19 raštą Nr. GD-16820 (38.5) „Dėl tarybos sprendimo papildymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimą Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-07-18 raštą Nr. SD-19-624 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2019-07-31 prašymą Nr. SD-44 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui (dalyvavimui kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimui, reorganizavimui, pertvarkymui, likvidavimui ir jų veiklos priežiūrai, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimui, reorganizavimui, pertvarkymui ir jų veiklos priežiūrai); informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimui – įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą pagal priedą.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-07

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas gavus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-09-19 raštą Nr. GD-16820 (38.5) „Dėl tarybos sprendimo papildymo“.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimą Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ papildant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 24 punktu – savarankiškąja savivaldybių funkcija – informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimu.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią