Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-343 2019-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-07 Nr. TŽ-343

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimą Nr. T-176 „Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-07

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

Šis sprendimas reikalingas, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, keičiama daugiau kaip pusė Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-176 patvirtintų Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių punktų ir visas teisės aktas bus dėstomas nauja redakcija.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Eglė Kupčinskienė

 

Tel. (8 315) 55 134, el. p. egle.kupcinskiene@alytus.lt

Į pradžią