Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-340 2019-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

                                                                                                                              Projektas

 2019-10-07 Nr. TŽ-340

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymą Nr. 19091467 ir (duomenys neskelbtini) 2019-08-20 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį kambarį bendrabutyje Kalniškės g. 19-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus daikto Nr. 1198-3000-1013:0056; pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 1198-3000-1013, 1A5p; bendras plotas 17,94 kv. m; gyvenamasis plotas 16,59 kv. m), už 3 108,90 Eur nuomininkei (duomenys neskelbtini) (gim. (duomenys neskelbtini)).

2. Nustatyti, kad notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai bei jų dalys, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Sprendimo projekte numatyta leisti parduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamo būsto vertės nustatymu, įskaityti į būsto pardavimo kainą.

Parduodamas būstas yra įtrauktas į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, sudarytą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“.

Parduodamo būsto rinkos vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „STIVVF“. Paslauga nupirkta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią