Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-337 2019-09-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                                    Projektas                                                                                                                                 2019-09-16 Nr. TŽ-337

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T-251 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo“, 29.3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-241 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų ir prekių kainų sąrašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


PATVIRTINTA      

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________ d.

sprendimu Nr.__________

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina/įkainis Eur

 be PVM

Kaina/įkainis

Eur

su PVM  9%

Kaina/įkainis Eur

 su PVM 21 %

1.

Eglės pjautinieji rąstai, kokybės klasė C, sortimento ilgis 6 metrai:

 

 

 

 

1.1.

vidutinio stambumo mediena

1 m³

39,97

43,57

48,36

1.2.

stambi mediena

1 m³

44,89

48,93

54,32

2.

Pušies pjautinieji rąstai, kokybės klasė C, sortimento ilgis 6 metrai:

 

 

 

 

2.1.

vidutinio stambumo mediena

1 m³

43,73

47,67

52,91

2.2.

stambi  mediena

1 m³

50,39

54,93

60,97

3.

Malkos, sortimento ilgis 0,35 metro:

 

 

 

 

3.1.

pirma kaitrumo grupė                   

1 m³

24,91

27,15

30,14

3.2.

antra kaitrumo grupė                    

1 m³

23,46

25,57

28,39

3.3.

trečia kaitrumo grupė                   

1 m³

20,56

22,41

24,88

 

                      Kaina/įkainis Eur su PVM  9% lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas fiziniams asmenims, perkantiems malkas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

 

­­­­­­­­­­­­­_______________________________________


 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-16

(data)

Alytus

 

 

 

 Nuo 2019-04-01 viešajai įstaigai „Alytaus infrastruktūra“ tapus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja, šį mokestį privaloma taikyti ir įstaigos parduodamai produkcijai – rąstams ir malkoms. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-241 patvirtintos teikiamos produkcijos kainos padidėtų PVM tarifo dydžiu – 21 procentu arba 9 procentais. Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 5 punktas nurodo, kad lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, t. y. fiziniams asmenims, perkantiems malkas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla. Padidėjusi malkų ir rąstų kaina pirkėjams išliktų konkurencinga ir mažesnė nei vidutiniška rinkoje esanti kaina.

Sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-241 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų ir prekių kainų sąrašo tvirtinimo“, kadangi nuo 2015 metų VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ valties, tinklinio aikštelės, kamuolio nuomos paslaugų neteikia, o kitus įkainius – medžių nupjovimo, gyvatvorių genėjimo – dalyvaudama viešojo pirkimo konkursuose, kiekvienu konkrečiu atveju apskaičiuoja atskirai, todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr. T-65 tapo neaktualus.

 

Direktorė                                                                                                       Jolanta Sovienė

 

 

 

 

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas                Algimantas Tarasevičius

 

Tel. (8 315) 55 125, +370 610 63799, el. p. algimantas.tarasevicius@alytus.lt

Į pradžią