Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-336 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU

                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-336

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU

 

2019-09-25 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 7 punktais, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu, 45 straipsnio 5 dalimi, 49 straipsniu, 50 straipsnio 1 dalimi, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi UAB „STIVVF“ 2019 m. rugsėjo 9 d. atlikto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 19091465, ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2019-09-23 pasiūlymą Nr. SD-7782(6.17) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Dzūkijos vandenys““  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Investuoti ir kaip turtinį įnašą perduoti UAB „Dzūkijos vandenys“ (įmonės kodas 149566841) Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – inžinerinius statinius (pagal priedą), kurių bendra nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vertė – 43 259 eurų.

2. Nustatyti, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas investuojamas didinant UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinį kapitalą 43 259 eurų ir išleidžiant 149 168 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 0,29 euro (nulis eurų dvidešimt devyni centai) nominalios vertės. Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Alytaus miesto savivaldybei.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodyto turtinio įnašo – nekilnojamojo turto perdavimo – priėmimo aktą ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

 

Alytus

 

Parengto projekto tikslas – perduoti UAB „Dzūkijos vandenys“ kaip savivaldybės turtinį įnašą, kurio bendra turto vertintojo nustatyta rinkos vertė 43 259,00 eurų didinant įstatinį kapitalą nepiniginiu įnašu. UAB „Dzūkijos vandenys“ akcininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, valdanti 99,88 proc. akcijų. Šį turtą tikslinga perduoti kaip turtinį įnašą, išleidžiant 149 168 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 0,29 euro. Visos naujai išleistos akcijos perduodamos Alytaus miesto savivaldybei. Turtas apskaitomas Alytaus miesto savivaldybės administracijos apskaitoje.

Savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, priima sprendimus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, šiame sprendimo projekte nurodytas savivaldybės turtas yra investuojamas, o ne perduodamas UAB „Dzūkijos vandenys“ pagal turto patikėjimo sutartį ar panaudos pagrindais, nes 14 str. 1 dalies nuostatomis, savivaldybės turtas panaudos pagrindais negali būti perduodamas uždarajai akcinei bendrovei, 12 str. 3 dalies nuostatomis, patikėjimo teise savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybės institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos. Savivaldybės turtas pagal turto patikėjimo sutartį gali būti perduodamas kitiems juridiniams asmenims savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai šie juridiniai asmenys pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas. Paviršinio vandens surinkimas, paviršinio vandens tinklų eksploatacija ir priežiūra – nėra savivaldybės funkcija. 22 str. 1 dalies 2 punkto nuostatomis, savivaldybės turto investavimas – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto kaip įnašo perdavimas uždarajai akcinei bendrovei didinant uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, jeigu savivaldybė yra jos dalyvė.

Investavus savivaldybės turtą bus tenkinami trys investavimo kriterijai, numatyti įstatymo 22 straipsnio 2 dalies:

5 punktu investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas);

6 punktu savivaldybės turto investavimu bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas;

7 punktu iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas (aplinkos, sveikatos, kitų panašių sričių), užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas;

4 dalies nuostatomis, savivaldybė gali turtą investuoti įsigydama įstatinį kapitalą didinančios uždarosios akcinės bendrovės akcijų, kurios visuotiniame akcininkų susirinkime savivaldybei suteikia daugiau negu 50 procentų balsų.

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, priėmimo dienos. 50 str. 1 dalyje nustatyta, kad bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas.

Vadovaujantis Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2007-07-04 nutarimu Nr. 758, 11.4 punktu prieš rengiant šį sprendimo projektą buvo atliktas turto įvertinimas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą.

Investavus turtą, UAB „Dzūkijos vandenys“ užtikrins Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, kuris nustato aplinkosaugos reikalavimus paviršinių nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos, vykdymą, įmonė galės rengti techninius projektus ir vystyti lietaus nuotekų tinklų renovaciją, kuri užtikrins saugos ir kokybės reikalavimus, gyventojai išvengs nepatogumų dėl po liūčių susidarančių vandens telkinių jų teritorijose.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-336 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU (NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO ATASKAITA)
TŽ-336 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU (NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS)
Į pradžią