Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-335 2019-08-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-335

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės 2019-08-29 tarybos sprendimą Nr. T-267 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorės Astos Andrijauskienės 2019-08-02 prašymą Nr. S-133 „Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ priedo 5 eilutę ir ją išdėstyti taip:

„5. Lopšelis-darželis „Obelėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                              2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         7

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinė grupė                                           1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti.

Atsižvelgdami į ir Alytaus miesto savivaldybės 2019-08-29 tarybos sprendimą Nr. T-267 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ ir į Alytaus miesto savivaldybės lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019-08-02 prašymą Nr. S-133 „Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“, teikiame Alytaus miesto savivaldybės tarybai 2019-06-27 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo projektą. Jame išvardytos Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio švietimo programas ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės ir jų skaičius 2019–2020 m. m. Buvo suformuotos 34 ankstyvojo ugdymo, 77 ikimokyklinio, 26 priešmokyklinio ugdymo grupės, 1 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinė grupė ir 2 specialiojo ikimokyklinio ugdymo grupės.

Šiuo sprendimo projektu yra prašoma padidinti 1 grupe ikimokyklinio ugdymo (mišrių) grupių skaičių iki 78. Padidinus grupių skaičių Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose būtų iš viso 141 grupės.

Alytaus miesto savivaldybės lopšelis-darželis „Obelėlė“ 2019-08-02 prašymu Nr. S-133 „Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“ kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį dėl pritarimo naujos grupės steigimui. Motyvas – padidėjęs tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas skaičius. Įstaiga turi patalpas, kuriose būtų galima įsteigti papildomą grupę. 

Montesori vaikų grupės tėvų bendruomenė 2019-07-23 prašymu priimti į papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės merą priimti Montesori vaikų užimtumo grupę (15 vaikų) į Alytaus miesto savivaldybės lopšelį-darželį „Obelėlė“.  Montesori vaikų grupės tėvai, kurių vaikai lankė Montesori grupę Vilties erdvės bendruomenės asociacijos pagal panaudą iš savivaldybės gautose patalpose, esančiose Daugų g. 7, Alytuje, nuo šių metų liepos 1 dienos buvo priversti nutraukti vaiko priežiūros sutartis su Vilties erdvės bendruomenės asociacijos pirmininku, kuris savo veiksmais kurstė socialinę nesantaiką, nesuteikė auklėtojoms žadėtų joms priklausančių atostogų, nesilaikė su tėvais pasirašyto susirinkimo protokolo susitarimų nedidinti vaikų skaičiaus ir mokesčio už teikiamas paslaugas. Montesori grupės tėvų bendruomenei neliko kitos išeities, kaip tik palikti Vilties erdvės bendruomenės asociacijos patalpas ir ieškoti alternatyvos.

Naujos ikimokyklinio amžiaus ugdymo vaikų ugdymo grupės įkūrimas lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ leistų teikti tinkamas paslaugas, užtikrinti vaikų saugumą, tenkinti jų ugdymosi poreikius.

PRIDEDAMA.

1. Montesori vaikų grupės tėvų bendruomenės 2019-07-23 prašymas priimti į papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, 2 lapai.

2. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019-08-02 prašymas Nr. S-133 „Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“, 1 lapas.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimo Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo aiškinamojo rašto priedas

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS PAGAL VYKDOMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 2019–2020 M. M. PALYGINIMAS SU ŠIŲ GRUPIŲ SKAIČIUMI, PATVIRTINTU 2019-06-27 TARYBOS SPRENDIMU

NR. T-216 2019–2020 MOKSLO METAMS

 

 

                                                                                              2019–2020 m. m.       2019–2020 m. m.

                                                                                                                                (2019-06-27 T-216)

 

5. Lopšelis-darželis „Obelėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        2                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    7                             6

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinė grupė                     1                             1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                         2                             2

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TŽ-335 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO-1 priedas (L-d „Obelėlė“)
TŽ-335 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO-2 priedas
Į pradžią