Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-332 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-332

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019-08-02 prašymą Nr. S-133 „Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, 5 eilutę  ir ją išdėstyti taip:

Eil.
Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

47,03

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. spalio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019-08-02 prašymu Nr. S-133 „Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“ prašoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti 47,03 pareigybių skaičių. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-391 Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-267 redakcija) buvo patvirtintas ne visas prašomas pareigybių skaičius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinti siūlomas toks didžiausias leistinas Alytaus miesto savivaldybės minėtos švietimo biudžetinės įstaigos pareigybių skaičius, kuris užtikrintų normalų švietimo biudžetinės įstaigos darbą.

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2019-08-29 sprendimą Nr. T-267 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo pakeitimo“

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimo projektą

Pastabos

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

45,97

47,03

(+1,06 etato, reikalingos SB lėšos)

Pagal įstaigos direktoriaus motyvuotą prašymą ir  patvirtintus etatų normatyvus:

+1,68 auklėtojo ir +1,0 auklėtojo padėjėjo (iš viso 2,68 etato). 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T-267 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas  ne visas prašomas pareigybių skaičius.

Reikalingas papildomas lėšų poreikis rugsėjo–gruodžio mėn. (savivaldybės biudžeto  lėšos) naujai steigiamiems etatams

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Aldona Pikienė

 

Tel. (8 315) 55 180, el. p. aldona.pikiene@alytus.lt

Į pradžią