Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-330 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-330

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMŲ DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, 72 straipsniu, Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 649 „Dėl Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2019-08-07 raštą Nr. S-201 „Dėl tarpininkavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti tarptautinio bakalaureato programų (angl. MYP ir DP) diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

2. Numatyti lėšas tarptautinio bakalaureato programų mokesčiams sumokėti Alytaus miesto savivaldybės biudžete (mokestis metams už abi programas yra 20 000 Eur).

3. Užtikrinti ir finansuoti programų tęstinumą.

4. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimą Nr. T-50 „Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato programos diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMŲ DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija 2019-01-28 raštu Nr. S-26 „Dėl tarpininkavimo“ kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių prašydama tarpininkauti Alytaus miesto taryboje, kad būtų leista teikti paraišką akredituoti Tarptautinio bakalaureato (toliau – TB) pagrindinio ugdymo programą MYP („Middle Years“) 11–16 metų mokiniams ir Tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo diplomo programą (DP)  17–19 metų mokiniams.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 spendime Nr. T-50 „Dėl pritarimo Tarptautinio bakalaureato programos diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje“ įrašytas pritarimas tik vienai Tarptautinio bakalaureato DP programai, tačiau savivaldybė skyrė lėšas (6 060,00 Eur) stojamajam mokesčiui sumokėti už tarptautinio bakalaureato MYP ir DP programas. Manome, kad dėl klaidos nebuvo įrašytas pritarimas Tarptautinio bakalaureato MYP programai.

Gimnazija oficialiai priimta į pasaulinį TB tinklą kaip mokykla kandidatė. Per dvejus metus sieksime akredituoti abi programas.

Kodėl siekiame TB programų akreditacijos?

Alytaus mieste daug gabių ir talentingų mokinių. Didėja visuminio ugdymo poreikis, todėl tikslinga plėsti įvairių nacionalinių ir tarptautinių mokymosi programų pasiūlą. Pietų Lietuvoje nėra mokyklos, kurioje būtų akredituotos tarptautinio bakalaureato (TB) klasės. TB diplomo programos klasėse 6 pagrindiniai dalykai mokomi anglų kalba. Į Alytų grįžta šeimos iš įvairių užsienio šalių su mokyklinio amžiaus vaikais, kuriems būtų sudarytos sąlygos tęsti mokslą anglų kalba. Diplomo programa orientuota ne tik į žinių ir gebėjimų, bet ir bendrosios kompetencijos, bendruomeniškumo, pilietiškumo ugdymą. TB pagrindinio ugdymo programa (MYP) būtų pirmasis žingsnelis mūsų miesto vaikams, norintiems įgyti išsilavinimą, grįstą tarptautiniais standartais. Šioje programoje didelis dėmesys skiriamas mokymuisi per tyrinėjimą, konceptualiam, tarpdisciplininiam mokymuisi, mokymosi turinys siejamas su globaliu kontekstu, siekiant išugdyti asmenybę, kuri būtų pasirengusi gyvenimui visapusiškai. Taip pat MYP programa padės mokiniams pasiruošti mokytis DP programoje vidurinio ugdymo pakopoje.

Šv. Benedikto gimnazija apsvarstė galimybę tapti gimnazija, kurioje būtų akredituotos dvi TB programos, nes ilgoji gimnazija teikia ugdymą visų mokymosi pakopų mokiniams. Todėl tikslinga diegti abi programas (MYP ir DP), kurios papildo viena kitą. Šiam siekiui pritarė Gimnazijos taryba (2019-01-24 protokolas Nr.1).

Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai: 2 mokytojai ekspertai, 47 mokytojai metodininkai. Gimnazijos mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimų, PUPP rezultatai ir visų VBE įvertinimų vidurkiai viršija Lietuvos ir Alytaus miesto mokinių pasiekimų vidurkį. 2019 metų gimnazijų reitingų lentelėje gimnazija yra 14 vietoje.

Tarptautinio bakalaureato programos paremtos vertybiniu ugdymu. Mokiniai skatinami būti aktyvūs, rūpestingi, visą gyvenimą besimokantys, tolerantiški. Aukšti akademiniai reikalavimai, subalansuotas ugdymo planas, baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai – Harvardas bei Jeilis JAV, Kembridžo universitetas Jungtinėje Karalystėje.

Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji TB egzaminai – brandos egzaminams. TB egzaminų pažymiai konvertuojami į šimtabalę sistemą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9.

Pirmieji metai gimnazijai yra finansiškai sudėtingiausi, nes reikia mokėti stojamąjį mokestį, mokesčius už 2 programas, mokytojams kelti kvalifikaciją bakalaureato organizuojamuose mokymuose ir pirkti vadovėlius, kurie yra leidžiami garsiausių pasaulio universitetų ir pritaikyti tikslingai šioms programoms įgyvendinti.

Visos TB organizacijai priklausančios mokyklos kasmet iki rugsėjo 1 d. privalo mokėti metinį TB mokyklos narės mokestį – iki 10 000,00 eurų už vieną programą (mokestis nežymiai kinta), iš viso gimnazijai – apie 20 000,00 eurų per metus. Už šiuos mokslo metus mūsų gimnazija turi sumokėti už abi programas 14 280,00 eurų (mokesčiai kandidatavimo metais yra mažesni), mokesčių terminas atidėtas iki 2019 m. spalio 3 d.

 

Gimnazijos direktorė                                                                                          Loreta Šernienė

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Romualdas Zdanavičius

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 686 63890, el. p. romualdas.zdanavicius@alytus.lt

Į pradžią