Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-329 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-329

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-22 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 14, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus 2019-07-10 raštą Nr. SD-5839, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti prieš terminą Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-03 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-16 nuo 2019 m. spalio 1 d., pagal kurią UAB „Juodas medis“ nuomojo 1,0938 ha žemės sklypą (kadastro Nr. 1101/0001:76), esantį Fortų g. 14, Alytaus mieste.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo procedūras.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsniu ir atsižvelgiant į tai, kad UAB „Juodas medis“ nenaudoja žemės pagal 2017-02-03 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-16 (32.25.) ar pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir į Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“. Pažymime, kad UAB „Juodas medis“ nėra įvykdęs nei vieno 2017-02-01 Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties Nr. SRN-11 (57.5) trečios dalies įsipareigojimo. UAB „Juodas medis“ Alytaus miesto savivaldybei žemės nuomos mokesčio neskolingas.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Į pradžią