Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-334 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-334

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2019–2020 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu ir Švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019–2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ______________

sprendimu Nr. _________

            

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  2019–2020 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR  MODELIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių

skaičius

Priešmokyklinio ugdymo grupių

veiklos trukmė (val.) per parą / per sav.

Pedagogų, dirbančių grupėse,

skaičius

1.

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

1

10.30

2

2.

Lopšelis-darželis „Pasaka“

2

10.30

3

3.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

2

10.30

3

4.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“

2

10.30

3

5.

Lopšelis-darželis „Obelėlė“

2

10.30

3

6.

Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

1

10.30

2

7.

Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

2

10.30

3

8.

Lopšelis-darželis „Linelis“

2

10.30

4

9.

Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

2

10.30

3

10.

Lopšelis-darželis „Putinėlis“

1

10.30

2

11.

Lopšelis-darželis „Volungėlė“

2

10.30

4

12.

Lopšelis-darželis „Boružėlė“

2

10.30

3

13.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

2

10.30

4

14.

„Drevinuko“ mokykla-darželis

2

10.30

3

15.

„Vilties“ mokykla-darželis

1

10.30

2

16.

Senamiesčio pradinė mokykla

1

33.0

2

17.

Dzūkijos mokykla

 

1

30.0

1

18.

Piliakalnio progimnazija

1

30.0

1

19.

Vidzgirio progimnazija

1

30.0

1

20.

„Volungės“ progimnazija

1

30.0

1

21.

Panemunės progimnazija

1

33.0

1

22.

Likiškėlių progimnazija

1

33.0

1

 

_____________________

 

 

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2019–2020 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2016-07-22 įsakymu Nr. V-674 pakeitė Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą. Jo 7.1 papunktyje nurodyta, kad mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija kasmet įvertina priešmokyklinio ugdymo poreikį, turimus išteklius ir prireikus tikslina ir tvirtina mokyklas, vykdančias Priešmokyklinio ugdymo programą, grupių skaičių mokyklose ir modelius. Parengtame Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekte siūlomas tvirtinti mokyklų, vykdančių Priešmokyklinio ugdymo programą, ir grupių skaičius jose visiškai tenkina Alytaus miesto savivaldybės gyventojų poreikius.

PRIDEDAMA. Alytaus miesto savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. palyginimas su priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiumi 2018–2019 m. m., 2 lapai.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019–2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo aiškinamojo rašto priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. PALYGINIMAS SU PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUMI

2018–2019 M. M.

 

Eil. Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2018–2019 m. m.

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2019–2020 m. m

Skirtumas

1.

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

1

1

 

2.

Lopšelis-darželis „Pasaka“

2

2

 

3.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

1

2

+1

4.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“

2

2

 

5.

Lopšelis-darželis „Obelėlė“

2

2

 

6.

Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

2

1

-1

7.

Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

2

2

8.

Lopšelis-darželis „Linelis“

2

2

 

9.

Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

2

2

 

10.

Lopšelis-darželis „Putinėlis“

2

1

-1

11.

Lopšelis-darželis „Volungėlė“

2

2

 

12.

Lopšelis-darželis „Boružėlė“

2

2

 

13.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

2

2

 

14.

„Drevinuko“ mokykla-darželis

2

2

 

15.

„Vilties“ mokykla-darželis

1

1

16.

Senamiesčio pradinė mokykla

1

1

 

17.

Dzūkijos  mokykla

1

1

 

18.

Piliakalnio progimnazija

 

1

+1

19.

Vidzgirio progimnazija

1

1

 

20.

„Volungės“ progimnazija

1

1

 

21.

Panemunės progimnazija

1

1

 

 

22.

Likiškėlių progimnazija

1

1

________________

Į pradžią