Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-326 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-326

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą bendradarbiavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu – jis numato, kad sutartys pasirašomos savivaldybės tarybai pritarus. Alytaus miesto savivaldybės sutarčių, susitarimų sudarymo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“,  10.1.1 papunktis reglamentuoja, kad sutartys su valstybės institucijomis pasirašomos savivaldybės tarybai pritarus.

Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartis svarbi siekiant užtikrinti magistro studijų galimybę Alytuje. Bendradarbiavimo sutartimi yra siekiama užtikrinti jau dabar esančius bei planuojamus privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų poreikius, kuriems yra būtinas magistro mokslinį laipsnį suteikiantis išsilavinimas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Rasa Kuckailienė

 

Tel. (8 315) 55 184, el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-326 - DĖL PRITARIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
Į pradžią