Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-314 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-314

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-05 posėdžio protokolą Nr.  TP-13 ir į Č. Daugėlos bei S. Leonavičiaus sutikimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2019-08-29 tarybos sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Česlovas Daugėla, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Edita Jurčienė, Alytaus miesto bendruomenės atstovė;

Laima Vincė Kirkliauskenė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Linas Stankevičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas;

Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-08-29 posėdyje svarstė Peticijų komisijos sudarymo klausimą. Svarstant minėtą klausimą tarybos komitetuose, Aplinkos ir plėtros komitetas pateikė siūlymą papildyti komisiją ir įrašyti dar 2 asmenis.

2019-09-10 gautas tarybos nario Sigito Leonavičiaus siūlymas koreguoti Peticijų komisijos nuostatus ir papildyti Peticijų komisijos sudėtį, įrašant 2 komisijos narius.

Atsižvelgiant į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymą bei gautą tarybos nario S. Leonavičiaus raštą, teikiamas sprendimo dėl Peticijų komisijos sudėties projektas.

Visi siūlomi komisijos nariai sutinka dirbti sudaromoje komisijoje.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 109, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią