Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-311 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-311

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. liepos 15 d. audito išvadą Nr. FA-3 ,,Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“, Alytaus savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto iš viso pajamų planas 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 58187,9 tūkst. Eur. Gauta 58061,0 tūkst. Eur, tai yra pajamų planas įvykdytas 99,8 proc. (biudžetas gavo 126,9 tūkst. Eur pajamų mažiau negu planuota).

Mokesčiai biudžeto pajamose sudaro 55,1 proc. visų pajamų. 2018 metais minėtų mokesčių planas viršytas 445,8 tūkst. Eur (planas 32046,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 32491,8 tūkst. Eur).

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. 2018 m. gruodžio 31 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo planuota gauti 30534,0 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio. Gauta 30942,5 tūkst. Eur (biudžetas gavo 408,5 tūkst. Eur daugiau negu planuota).

2018 m. gruodžio 31 d. turto mokesčių gauta 1456,2 tūkst. Eur, tai yra 24,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Žemės mokesčio gauta 66,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio gauta 44,4 tūkst. Eur mažiau negu planuota, paveldimo turto mokesčio gauta 2,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

2018 m. gruodžio 31 d. mokesčių už aplinkos teršimą pajamų gauta 13,1 tūkst. Eur daugiau negu planuota.

Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. dotacijų planas 22062,1 tūkst. Eur, gauta 21152,6 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 95,9 proc., iš jų dotacijos iš Europos Sąjungos einamiems tikslams gauta 704,9 tūkst. Eur, tai yra 398,6 tūkst. Eur mažiau negu planuota, o turtui įsigyti gauta 2398,2 tūkst. Eur, tai yra 419,7 tūkst. Eur mažiau negu planuota. Alytaus miesto savivaldybė 2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti gavo 2790,6 tūkst. Eur, o planuota – 2790,6 tūkst. Eur.

2018 metais valstybinių rinkliavų gauta 9,8 tūkst. Eur daugiau nei planuota, vietinių rinkliavų – 57,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius planas viršytas 33,4 tūkst. Eur. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos gauta 121,6 tūkst. Eur, planuota 25,0 tūkst. Eur. Kitų neišvardytų pajamų gauta 38,2 tūkst. Eur. Kitų neišvardintų pajamų nebuvo planuota.

Alytaus miesto savivaldybė 2018 metais materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gavo 531,9 tūkst. Eur, tai yra 152,2 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Didžiąją dalį šių pajamų sudaro žemės realizavimo pajamos 116,3 tūkst. Eur.

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto išlaidų planas 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 61904,4 tūkst. Eur, panaudota 55700,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 90,0 proc.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti išlaidų planas 2099,5 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti panaudota 2060,2 tūkst. Eur.

Didžiausią išlaidų dalį sudaro socialinės apsaugos išlaidos. Socialinei paramai panaudota 1382,8 tūkst. Eur (67,1 proc. visų valstybės funkcijoms atlikti panaudotų lėšų). Socialinei paramai mokiniams panaudota 220,4 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 223,5 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms – 938,9 tūkst. Eur, valstybės funkcijoms atlikti – 677,4 tūkst. Eur.

Mokinio krepšelio lėšų 2018 metų išlaidų planas sudarė 12845,5 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. ikimokykliniam vaikų ugdymui panaudota 2084,9 tūkst. Eur, užtikrinimui priešmokyklinio ugdymo prieinamumui – 473,3 tūkst. Eur, bendrajam ugdymui šv. Benedikto gimnazijoje – 944,5 tūkst. Eur, pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui organizuoti – 88,9 tūkst. Eur, profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose vykdyti – 8,0 tūkst. Eur, formaliajam švietimui papildančiam ugdymo programas koordinuoti –127,6 tūkst. Eur, pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti – 508,5 tūkst. Eur, mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų – 10,0 tūkst. Eur, organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus – 18,4 tūkst. Eur,  bendrojo ugdymo finansavimui – 8540,4 tūkst. Eur, teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose – 32,7 tūkst. Eur. Iš viso 2018 metais panaudota 12837,2 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų.

2018 m. gruodžio 31 d. specialios tikslinės dotacijos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti planas 211,9 tūkst. Eur, panaudota 211,9 tūkst. Eur. Specialių poreikių mokinių turinčioms mokyklų planas 130,6 tūkst. Eur, panaudota 130,4 tūkst. Eur.

 2018 m. gruodžio 31 d. pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui išlaidų planas  8,5 tūkst. Eur, panaudota 8,5 tūkst. Eur. Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui, transportavimui ir saugiam šalinimui išlaidų planas 4,2 tūkst. Eur, panaudota 3,1 tūkst. Eur. Mokytojų, dirbančių pagal NVŠ programas, darbo apmokėjimui išlaidų planas 22,0 tūkst. Eur, panaudota 7,5 tūkst. Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išlaidų asignavimai neviršyti (išlaidų planas 26646,2 tūkst. Eur, panaudota 26382,9 tūkst. Eur).

Prekių ir paslaugų naudojimo 2018 m. gruodžio 31 d. išlaidų planas – 11402,9 tūkst. Eur.  2018 metais šioms išlaidoms panaudota 10018,2 tūkst. Eur (planas panaudotas 87,9 proc.).

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų planas – 11849,3 tūkst. Eur. Panaudota 9024,9 tūkst. Eur, tai sudaro 76,2 proc. planuotų išlaidų.

2018 metais išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (grąžintos skolos) planuota 1734,9 tūkst. Eur, grąžinta 1734,8 tūkst. Eur. Einamųjų metų paskolų dalys grąžintos laiku.

Savivaldybė leistino metinio skolinimosi limito neviršino.

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 15562,7 tūkst. Eur, tai yra 2005,1 tūkst. Eur mažiau negu praėjusių metų pabaigoje. Savivaldybė 2018 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, neturi.

Į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą neįrašyta 770,9 tūkst. Eur ilgalaikių įsipareigojimų, kurie bus vykdomi 2020 ir vėlesniais metais. Tai ilgalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro 30,4 tūkst. Eur asmenims dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo, 2,0 tūkst. Eur ilgalaikis finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimas, 6,8 tūkst. Eur ilgalaikis lizingo įsipareigojimas už telekomunikacinė įrangą, 8,9 tūkst. Eur ilgalaikis įsipareigojimas, pagal garantijas nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų ir 722,8 tūkst. Eur  ilgalaikis įsipareigojimas už pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį įsigytą branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparatą.

Savivaldybės biudžeto 15562,7 tūkst. Eur skolą sudaro:

14645,2 tūkst. Eur paimtos ir negrąžintos paskolos. Ilgalaikės paskolos ūkio subjektams (bankams) sudaro 11297,2 tūkst. Eur, jos paimtos investiciniams projektams finansuoti. Ilgalaikę paskolą sudaro 3348,0 tūkst. Eur, kurią savivaldybė gavo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti dėl AB bankui „Snoras“ pritaikius veiklos apribojimus bei atšaukus banko licenciją. 

917,5 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų skolos.

2018 m. gruodžio 31 d. biudžetinių įstaigų skolose paprastųjų išlaidų skolos sudaro 760,2 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų skolos – 157,31 tūkst. Eur.

Skolos už komunalines paslaugas sudaro 60,8 tūkst. Eur, už miesto viešojo ūkio darbus – 84,5 tūkst. Eur, už ryšių paslaugas – 2,7 tūkst. Eur, už mitybą ikimokyklinėse įstaigose – 7,8 tūkst. Eur, už kitas paslaugas – 265,6 tūkst. Eur, už ūkinį inventorių – 1,3 tūkst. Eur, už transporto išlaikymą – 15,7 tūkst. Eur, už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą  – 11,3 tūkst. Eur.

Socialinių išmokų (pašalpų) skolos sudaro 236,0 tūkst. Eur.

Materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo išlaidų skolos sudaro 157,3 tūkst. Eur. Tai yra skola už pastatų ir statinių bei mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidas.        

                     

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Diana Dumbliauskienė

 

Tel. (8 315) 55 149, el. p. diana.dumbliauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-311 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
TŽ-311 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
TŽ-311 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
TŽ-311 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią