Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-318 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-318

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Sigutės Ramanavičiūtės, Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2019-08-28 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti Sigutei Ramanavičiūtei, Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius.

2. Skirti Sigutei Ramanavičiūtei, Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už papildomų pareigų vykdymą 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką iš šios įstaigos lėšų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

2019-09-11(data)

Alytus

 

 

2019-08-14 mirė Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Nijolė Banienė.

Sprendimu siūloma pavesti Sigutei Ramanavičiūtei, Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“  direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti šios įstaigos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti priemoką iš šios įstaigos lėšų.

 

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                           Giedrius Šimas

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią