Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-312 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-312

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019-09-25 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-08-23 potvarkį Nr. M-38 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2019-08-13 raštą Nr. VD-2556 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2019-08-20 raštą Nr. SD-2167 „Dėl delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto šeimos centro 2019-08-20 raštą Nr. 314 „Dėl atstovo delegavimo“, Alytaus apskrities vyrų krizių centro 2019-08-19 raštą „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-08-13 raštą Nr. S-182-(1.5.) „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2019-08-13 raštą Nr. 11SD-2059 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ 2019-08-08 raštą, VO „Gelbėkit vaikus“ 2019-09-19 raštą Nr. S-2019-522 „Dėl dalyvavimo Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos veikloje“, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ 2019-08-20 raštą „Dėl atstovo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, VšĮ biuro „Pactum“ 2019-08-20 raštą „Dėl atstovo delegavimo“, Valės Gibienės, Laimos Vincės Kirkliauskienės 2019-08-20 sutikimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narė,

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja,

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, vykdanti direktoriaus funkcijas,

Agnė Malakauskaitė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Alytaus mieste,

Eglė Teresevičienė, Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė,

Rimantė Adomaitienė, vaiko ir mamos centro „Kutis“ prezidentė,

Virginijus Tamulionis, Alytaus apskrities vyrų krizių centro direktorius,

Greta Jieznienė, VO „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ vadovė,

Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė),

Klementina Gruzdienė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė,

Odeta Intė, VšĮ biuro „Pactum“ vadovė ir mediatorė,

Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimą Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-08-23 potvarkį Nr. M-38 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2019-08-13 raštą Nr. VD-2556 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2019-08-20 raštą Nr. SD-2167 „Dėl delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto šeimos centro 2019-08-20 raštą Nr. 314 „Dėl atstovo delegavimo“, Alytaus apskrities vyrų krizių centro 2019-08-19 raštą „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-08-13 raštą Nr. S-182-(1.5.) „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2019-08-13 raštą Nr. 11SD-2059 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ 2019-08-08 raštą, VO „Gelbėkit vaikus“ 2019-09-19 raštą Nr. S-2019-522 „Dėl dalyvavimo Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos veikloje“, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ 2019-08-20 raštą „Dėl atstovo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją“, VšĮ biuro „Pactum“ 2019-08-20 raštą „Dėl atstovo delegavimo“, Valės Gibienės, Laimos Vincės Kirkliauskienės 2019-08-20 sutikimus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos prašoma sudaryti Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją (toliau – Šeimos komisija).

Šeimos komisija – visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas. Jos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, savivaldybės teritorijoje kuriant šeimai palankią aplinką, ir stiprinti savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą. Šeimos komisiją sudaro 12 narių, atstovaujančių savivaldybės institucijoms ir įstaigoms bei nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su šeimomis ir vaikais.

Šeimos komisija sudaroma ir jos sudėtis keičiama savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.             

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė               Rima Mockevičienė

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 138, +370 672 3821, el. p. rima.mockeviciene@alytus.lt

Į pradžią