Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-322 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-322

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas tvarką.

Tvarkos aprašas turėtų būti taikomas pareiškėjams, teikiantiems paraiškas viešiesiems konkursams, vertinimo komisijai, vertinančiai projektus ir savivaldybės administracijai, prižiūrinčiai projektų įgyvendinimą bei atsiskaitymą už skirtas lėšas.

Šis sprendimo projektas parengtas siekiant patobulinti kultūros, sporto, švietimo ir jaunimo projektų finansavimo Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą 2016-08-25 tarybos sprendimu Nr. 235. Projekte numatytos priemonės, mažinančios administracinę naštą projektų vykdytojams ir savivaldybės administracijai. Numatyta stiprinti projektų kokybės kontrolę, pakoreguoti kitus netikslumus.

Šiuo projektu siekiama:

·                 užtikrinti galimybę savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti daugiau atskiroms sritimis pateiktų paraiškų, kuriuos teikia juridinių asmenų registre įregistruoti ir veiklą Alytaus mieste vykdantys juridiniai asmenys – nevyriausybiniai subjektai, kurie nėra komercinio pobūdžio ir turi juridinio asmens statusą (nevyriausybinės organizacijos, vietos piliečių grupės, bendruomenės, viešosios įstaigos, vietos organizacijos, jaunimo organizacijos, mokslo organizacijos ir kt.);                 

·                 pateiktų projektų finansavimui nustatoma galima skirti suma – ne didesnė kaip 10 000 ir ne mažesnė kaip 1 000 eurų (tvarkos aprašo 33 punktas);

·                 siekiant užtikrinti griežtesnę savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę, aiškiau reglamentuota, bei patikslinta ataskaitų teikimo, tikrinimo tvarka, aiškiau reglamentuotos sankcijos pareiškėjams laiku nepateikusiems ataskaitų, ne pagal paskirtį ar neteisėtai panaudojus savivaldybės biudžeto lėšas (tvarkos aprašo 67, 68, 70, 79, 80, 81, 82 punktai);

·                 siekiant užtikrinti tolygesnį bei teisingesnį lėšų atskiroms sritims paskirstymą, reglamentuota kvotų nustatymo tvarka: (tvarkos aprašo 12 punktas); reglamentuoti rodikliai, kurių turėtų siekti projektų vykdytojai (tvarkos aprašo 12 punktas);

·                 aiškiau reglamentuota projektų vertinimo tvarka. Visų sričių projektai pagal kokybės ir naudingumo vertinimo kriterijus bus vertinami vienos komisijos (tvarkos aprašo  52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 punktai, 16 lentelė).

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Iki šiol atskirų sričių projektai iš savivaldybės biudžeto buvo finansuojami vadovaujantis tvarkomis, kuriose buvo įtvirtinti skirtingi projektų vertinimo, atrankos bei lėšų skyrimo reikalavimai. 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistai peržiūrėjo projektų dalinio finansavimo tvarką ir nusprendė sukurti vieną bendrą, visiems projektams finansuoti tinkantį tvarkos aprašą bei kitus su paraiškų vertinimu susijusius dokumentus.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Priėmus šį sprendimą, bus aiškiau reglamentuojama savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros, sporto, švietimo ir jaunimo projektų paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka, lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarka, projektų vykdymo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarka. Be to, projektų finansavimui bus nustatytos sričių finansavimo kvotos, nustatyta maksimali ir minimali srities projekto dalinio finansavimo riba.

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Rengiant sprendimo projektą į specialistų pastabas bei pasiūlymus buvo atsižvelgta.

5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

6. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Lėšos  kultūros, sporto, švietimo ir jaunimo sričių projektams numatomos kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės biudžete, atskirai nurodant iniciatyvai įgyvendinti skiriamas lėšas (tvarkos aprašo 3, 6 punktai).

 7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Teigiamos pasekmės – bus patvirtintas kultūros, sporto, švietimo ir jaunimo  projektų finansavimo tvarkos aprašas, kuris aiškiau reglamentuoja biudžeto lėšų projektams skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už rezultatus tvarką.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Raimonda Dirsienė

 

Tel. (8 315) 55 152, el. p. raimonda.dirsiene@alytus.lt

 

Projekto alternatyva:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Dokumento priedai:
TŽ-322 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią