Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-309 2019-09-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-09-06 Nr. TŽ-309

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS PRAMONĖS PARKO OPERATORIAUS ATRINKIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi Investicijų įstatymo 91 straipsnio 6, 8 ir 9 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Atrinkti viešo konkurso būdu Alytaus pramonės parko operatorių.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. iki 2019 m. spalio 20 d. paskelbti viešą konkursą Alytaus pramonės parko operatoriui atrinkti ir informuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius ir visuomenę;

2.2. viešą konkursą vykdyti, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.947-6.952 straipsnių nuostatomis;

2.3. atrinkus Alytaus pramonės parko operatorių viešo konkurso būdu, teikti sutarties su Alytaus pramonės parko operatoriumi projektą tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS PRAMONĖS PARKO OPERATORIAUS ATRINKIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-06

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2007-06-26 nutarimo Nr. X-1225 2 straipsniu patvirtino Žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų sąrašą, o šio straipsnio 6 punkte nurodytas Alytaus pramonės parko įrengimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-11-18 nutarimu Nr. 1531 perdavė patikėjimo teise savivaldybei valstybinės kitos paskirties žemės sklypus Alytaus pramonės parkui įrengti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012-10-10 nutarimu Nr. 1229 nustatė Alytaus pramonės parko teritorijos minimalias ribas.

                      Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymo 91 straipsnio 6 punktas numato, kad kai teritorija atitinka visas šio įstatymo nustatytas pramonės parkui privalomas sąlygas, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl pramonės parko įsteigimo, pramonės parko veiklos termino ir jo pakeitimo sąlygų ir pramonės parko operatoriaus (savivaldybės administracijos) paskyrimo arba atrinkimo viešo konkurso būdu.

                      To paties įstatymo 8 punktas numato, kad tais atvejais, kai įsteigus pramonės parką savivaldybės taryba priima sprendimą dėl pramonės parko operatoriaus atrinkimo viešo konkurso būdu, jį viešo konkurso būdu atrenka savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947-6.952 straipsnių nuostatomis. Kol pramonės parko operatorius neatrinktas, už pramonės parko veiklos organizavimą yra atsakinga savivaldybės administracija.

Nuo 2009 metų Alytuje veikia Pramonės parkas, kuriame sukurta visa reikiama infrastruktūra bei sąlygos verslo plėtrai. Iki dabar Pramonės parko teritorija ir infrastruktūra išnaudojama nepakankamai intensyviai ir vis dar yra daug tuščių sklypų pramonės ar logistikos įmonėms kurtis.

Atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos Pramonės parkų ir Laisvųjų ekonominių zonų valdymo gerąją praktiką, siūlau parinkti Alytaus pramonės parko operatorių, turintį investicijų į panašius objektus pritraukimo patirtį.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys                                                             Gediminas Daukšys

 

 

 

 

Į pradžią