Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-307 2019-09-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU

                                                                                                                              Projektas

2019-09-05 Nr. TŽ-307

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/1297 pastato unikalus numeris 4400-1942-1578, pastatas pažymėtas plane 10B2b, patalpos pažymėtos plane 2-4, plotas 13,63 kv. m).

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – administracinė veikla;

2.2. nuomos terminas – 5 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,71 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įpareigoti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-05

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje, kurios šiandien dienai pagal Alytaus sporto ir rekreacijos centro (toliau – centras) vadovo Tomo Stupurio pateiktą informaciją yra tuščios ir nenaudojamos, o tai reiškia, jų išlaikymas tampa papildoma finansine našta centrui. Tarybos spendimo projekto rengėjams yra žinoma, kad šias laisvas patalpas norėtų išsinuomoti ne pelno siekiančios ir sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos, todėl tikslinga, teisės aktų nustatyta tvarka šias patalpas išnuomoti.

Atkreiptinas dėmesys, kad išnuomojus šias laisvas patalpas centras gaus papildomų lėšų į įstaigos biudžetą.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Minėtame apraše nurodyta, kad pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules.

 

 

 

Rengėja/pranešėja

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, frakcijos „Už Alytų“ Alytaus miesto savivaldybės taryboje seniūno pavaduotoja  Laura Radzevičiūtė

 

Į pradžią