Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-300 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO KAPITALINIAM REMONTUI, JAUNIMO G. 3, ALYTUJE

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-300

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL PRITARIMO KAPITALINIAM REMONTUI, JAUNIMO G. 3, ALYTUJE

 

 

 

2019-08-29 Nr.  T-

 

Alytus

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. T-245 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro“, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro 2019-08-13 prašymą „Dėl leidimo būti statytoju“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras, įgyvendindama projektą „Supratinga pasienio bendruomenė“, atliktų pastato Jaunimo g. 3, Alytuje, kapitalinį remontą, pagerinant ar pertvarkant patalpas, nekeičiant jų paskirties, ir įrengti pandusą, suteikiant statytojo teises.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO KAPITALINIAM REMONTUI, JAUNIMO G. 3, ALYTUJE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d sprendimu Nr. T-245 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro“ Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – 1244,78 kv. m ploto pastatą lopšelį-darželį, plane pažymėtą 1C2b, unikalus Nr.1197-6001-3014 ir 1245,95 kv. m ploto pastatą lopšelį-darželį, plane pažymėtą 2C2b, unikalus Nr. 1197-6001-3025, esantį Jaunimo g. 3, Alytuje, perdavė Alytaus miesto savivaldybės viešajai įstaigai Alytaus miesto bendruomenės centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras, kaip paramos gavėja, kartu su Elko miesto savivaldybe (Lenkijos Respublika), kaip pagrindiniu paramos gavėju, ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centru, kaip partneriu, ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą.

Paramos gavėjas – viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras.

Parengto sprendimo tikslas – pritarti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto kapitaliniam remontui – pagerinti ar pertvarkyti patalpas, nekeičiant jų paskirties, ir įrengti pandusą, suteikiant teisę būti statytoju (salės, koridoriaus, esančio šalia salės, 2 įėjimo laiptinių einamasis remontas, panduso į pastatą įrengimas, pritaikant erdves neįgaliųjų poreikiams).

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

 

Į pradžią