Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-299 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-299

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti  Jazminų ir Volungės g. sankryžos įrengimo projektui.

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti:

2.1. Jazminų ir Volungės g. sankryžos įrengimo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas;

2.2. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo statybos darbų Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ užsakovo funkcijas.

3. Pavesti:

3.1. Alytaus lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ atlikti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ projekto parengimo paslaugos užsakovo funkcijas;

3.2. Alytaus „Volungės“ progimnazijai atlikti fotovoltinės saulės jėgainės įrengimo Alytaus „Volungės“ progimnazijoje projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas;

3.3.viešajai įstaigai Alytaus sporto ir rekreacijos centrui atlikti atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo viešojoje įstaigoje Alytaus sporto ir rekreacijos centre statybos darbų užsakovo funkcijas;

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

 Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo projektas teikiamas atsižvelgiant į UAB „Celsis“  2019-04-01prašymą. Pagal ankstesnį UAB „Celsis“ 2016-12-07 prašymą dėl infrastruktūros sutarties sudarymo, savivaldybės taryba 2018-03-29 sprendimu Nr. T-73 pritarė J. Matulaičio gatvės statybos, įrengiant žiedinę sankryžą Jazminų gatvėje, projektui. Po šio tarybos sprendimo buvo parengtas infrastruktūros objektų plėtojimo sutarties projektas. Pagal jį UAB „Celsis“ įsipareigojo parengti J. Matulaičio gatvės ir Jazminų g. žiedinės sankryžos projektą. Sutartis nebuvo pasirašyta, nes iki šios dienos dar nėra suformuotas J. Matulaičio gatvės sklypas. UAB „Celsis“ 2019-04-01 raštu Nr. 2019-05/A „Dėl sprendinių schemos pateikimo ir sutarties sudarymo“ kreipėsi į savivaldybės administraciją  pateikdamas naują UAB „Celsis“ tenkinančią projektinių sprendinių schemą. Pagal šią schemą UAB „Celsis“ nurodo, kad projektavimo darbus vykdys tik planuojamame J. Matulaičio gatvės sklype, o žiedinę (ar šviesoforinę) sankryžą ir kitus sprendinius Jazminų g. sklype turi suprojektuoti ir įsirengti Alytaus miesto savivaldybės administracija. Šį UAB „Celsis“ prašymą apsvarstė savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-23 įsakymu Nr. DV-1281 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybės nuosavybės teise valdomuose sklypuose arba valstybinėje žemėje nagrinėjimo komisijos“ sudaryta komisija ir informavo pareiškėją, kad naujas infrastruktūros objektų plėtojimo sutarties projektas bus parengtas po savivaldybės tarybos sprendimo dėl pritarimo Jazminų gatvės sankryžos su Jaunimo gatve projektui.

Jazminų ir Volungės g.  sankryžos įrengimo projektas preliminariai kainuotų apie 3 000,00 Eur. Sankryžos su prieigomis įrengimo darbų orientacinė kaina apie 40 000,00 Eur. Neparengus šio projekto J. Matulaičio g. projektas būtų beprasmis, nes J. Matulaičio gatvė nesusijungtų su Jazminų gatve, ji baigtųsi dabartinėje esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje.

Sprendimo 2.1  papunkčiu siūloma savivaldybės administracijai pavesti 1 punkte nurodyto  projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Sprendimo 2.2papunkčiu ir  punktu siūloma pavesti nurodytiems projektams, kurie bus finansuojami pagal Klimato kaitos programos  priemonę – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Projektams yra pritarusi savivaldybės taryba. Užsakovo funkcijos pavedamos savivaldybės administracijai, Alytaus lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, Alytaus „Volungės“ progimnazijai ir viešajai įstaigai Alytaus sporto ir rekreacijos centrui, atsižvelgiant į tai, kad šios įstaigos teiks paraiškas finansavimui gauti ir bus projektų vykdytojais.

Įgyvendinus šiuos projektus, pagerės miesto bendruomenės narių gyvenamoji aplinka ir miesto įvaizdis.

Teisės akto projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti, todėl neatliktinas antikorupcinis vertinimas.

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                           Sigitas Stumbras

 

 

Tel. (8 315) 55 187, +370 698 25173, el. p. sigitas.stumbras@alytus.lt

Į pradžią