Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-297 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-297

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Alytaus Dainavos progimnazijos raštus dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, 7 ir 20 eilutes  ir jas išdėstyti taip:

Eil.
Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

39,70

20.

Alytaus Dainavos progimnazija

52,47

 

 

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų - Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir Alytaus Dainavos progimnazijos pateiktuose raštuose dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo prašoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti pareigybių skaičius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos,  vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinti siūlomas toks didžiausias leistinas Alytaus miesto savivaldybės  minėtų švietimo biudžetinių įstaigų pareigybių skaičius, kuris užtikrintų normalų švietimo biudžetinės įstaigos darbą.

              Sprendimo projekto tikslas ‒ užtikrinti, kad sklandžiai veiktų Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas Tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos darbas. Todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių prašome pritarti sprendimo projektui.

              PRIDEDAMA. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų - Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“, Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Alytaus lopšelis-darželio ,,Linelis“, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, Alytaus Dainavos progimnazijos pateikti raštai , 6 lapai.

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2018-12-20 sprendimą Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimo projektą

Pastabos

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

37,02

39,70

(+2,68 etato, reikalingos SB lėšos)

 

Pagal įstaigos direktorės motyvuotą prašymą ir patvirtintus etatų normatyvus :

+1,68 auklėtojos ir +1,0 auklėtojos padėjėjos (iš viso 2,68 etato).  Reikalingas papildomas lėšų poreikis rugsėjo-gruodžio mėn. (Savivaldybės biudžeto  lėšos) naujai steigiamiems etatams.

2.

Alytaus Dainavos progimnazija

50,47

52,47

( +2,0 etato,

reikalingos SB lėšos)

Pagal įstaigos direktorės motyvuotą prašymą ir patvirtintus etatų normatyvus :

+0,5 specialiojo pedagogo, +0,5 etato mokyklos psichologo ir +4 padagogo padėjėjo( iš viso 5 etatai).

Prašome dalinai tenkinti poreikį – 2 pedagogo padėjėjo etatus.

Reikalingas papildomas lėšų poreikis rugsėjo-gruodžio mėn. (Savivaldybės biudžeto  lėšos) naujai steigiamiems etatams.

 

PRIDEDAMA:

1. Alytaus lopšelio-darželio „Obelelė“ 2019-08-02 prašymas Nr. S-133 „ Dėl pareigybių ir grupių skaičiaus padidinimo“, 1 lapas;

2. Montessori vaikų grupės tėvų bendruomenės 2019-07-23 „Prašymas priimti į papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė““, 2 lapai;

3. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2019-07-25 prašymas Nr. S-132(1.5) „Dėl pareigybių skaičiaus padidinimo“, 1 lapas;

4. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ 2019-07-31 prašymas Nr. S-90(1.5) „Dėl papildomos grupės įsteigimo“, 1 lapas;

5. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio 2019-07-09 prašymas Nr. S-126 „Dėl papildomų etatų steigimo“, 1 lapas;

6. Alytaus Dainavos progimnazijos2019-07-24 prašymas Nr. S-115(1.5) „Dėl pritarimo steigti naujus pagalbos specialistų etatus“, 3 lapai.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Aldona Pikienė

 

Tel. (8 315) 55 180, el. p. aldona.pikiene@alytus.lt

 

Projekto alternatyva:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento priedai:
TŽ-297 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-297 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-297 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-297 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-297 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią