Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-298 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-298

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMOS MOKAMOS  DANTŲ BALINIMO  PASLAUGOS KAINOS TVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Viešųjų  įstaigų  įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 1 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-292 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų tvirtinimo“ 31.11 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos teikiamos mokamos dantų balinimo paslaugos kainą – 87, 00 Eur.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMOS MOKAMOS  DANTŲ BALINIMO  PASLAUGOS KAINOS TVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos, Viešųjų įstaigų įstatymais bei atsižvelgiant į viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatus, VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamų paslaugų kainas, kurių nereglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai ir kurias tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas, t. y. Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Projekto tikslas – praplėsti viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų spektrą  nauja mokama paslauga – dantų balinimas. Dantų balinimą atliks burnos higienistas.

Dantų balinimo kainos skaičiuotė:

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų straipsnio pavadinimas

Išlaidos eurais 1,8 val.

Pastabos

1.

Darbo užmokestis

30,00

 

2.

Materialinės sąnaudos

37,91

 

3.

Amortizaciniai atskaitymai

1,7

 

4.

Netiesioginės išlaidos

17,40

 

 

Iš viso

87,00

 

 

 

VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius                                                                                 Marius  Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tel.8 315 39 902,  el. paštas: marius.jasaitis@apoliklinika.lt

Į pradžią